ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

ผลกระทบและการจัดการขยะในทัศนะของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
Impacts and People is Attitudes towards Solid Waste Management of Koh Chang Sub-district Municipality in Koh Chang District Trat Province.
สุภาภรณ์ บุญทากลาง
สาขาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาคนิพนธ์
2556
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับผลกระทบและมาตรการจัดการขยะในทัศนะของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด วิธีการศึกษาใช้วิจัยเชิงสำรวจและเสริมด้วยการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม
The purpose of this research was to study the levels of impacts and people is attitudes towards the solid waste management performed by Koh Chang Sub-district Municipality in Koh Chang District in Trat. The survey research with the participatory observation was used as the research instrument.
การจัดการ, ขยะ
Managemen, Solid Waste
อินธิรา สังคีรี แก้ไขล่าสุด 2015-09-23 14:11:54