ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินนโยบายการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
Public Participation in Good Governance Policy Making of Saton Sub-district Administrative Organization Soi Dao District Chanthaburi Province.
สุชิน รุดดิษฐ
สาขาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาคนิพนธ์
2556
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับ และปัจจัยที่มีผลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินนโยบายการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี การศึกษาเป็นการวิจัยเชิงบูรณาการระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ
The objective of research is to study the levels and factors towards public participation in Good Governance policy in the area of Sa Ton Sub-district Administrative Organization, Soi Dao District, Chanthaburi. The integrated research approach of the both quantitative and qualitative
การมีส่วนร่วมของประชาชน, หลักธรรมาภิบาล
Public Participation, Good Governance
อินธิรา สังคีรี แก้ไขล่าสุด 2015-09-23 13:59:35