ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

ประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเมืองตราด
Efficiency in Service Operation of Excise Service Office Trat Area
สมหญิง เปี่ยมฤทัย
สาขาการบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ
ภาคนิพนธ์
2556
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพทางด้านการบริการ ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเมืองตราด 2)เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการให้บริการ ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเมืองตราด จำแนกตามลักษณะประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ กลุ่มตัวอย่าง ผู้ใช้บริการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเมืองตราด
The purposes of this research were 1) to study opinions towards the efficiency in service operation of Excise Service Office Trat Area 2) to compare the opinions towards the efficiency in service operation of Excise Service Office Trat Area. The aspects of genders, ages, educational backgrounds, and incomes were studied in this research.
การให้บริการ, สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด
Service, Excise Service Office Trat Area
อินธิรา สังคีรี แก้ไขล่าสุด 2015-09-23 13:45:10