ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของกำลังพลชั้นประทวน พลทหาร และอาสาสมัครในพื้นที่ปฏิบัติงานของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี และตราด
The Morale of the Working Soldiers in the Royal Thai Marines Task Force of Chanthaburi and Trat Province
สมบัติ ปัญญาจิรพงศ์
สาขาการบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ
ภาคนิพนธ์
2556
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของกำลังพลชั้นประทวน พลทหาร และอาสาสมัครในพื้นที่ปฏิบัติงานของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี และตราด 2)เปรียบเทียบขวัญและกำลังใจของกำลังพล จำแนกตามอายุ สถานภาพและวุฒิการศึกษา กับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
The aims of this research are 1) to study the morale of the working soldiers in the Royal Thai Marines Task Force at Chanthaburi and Trat Province. 2) to compare the morale levels of the working soldiers shown in their different aspects of ages, status, and educational backgrounds with the morale.
ขวัญและกำลังใจ, ทหาร
Morale, Soldiers
อินธิรา สังคีรี แก้ไขล่าสุด 2015-09-23 10:42:20