ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
Students Opinions towards the Activity Participation in Rambhai Barni Rajabhat University
ศุภลักษณ์ ร่วมจิตร
สาขาการบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ
ภาคนิพนธ์
2556
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกิจกรรมวิชาการ ด้านกิจกรรมกีฬา ด้านกิจกรรมพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ ด้านกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม และด้านกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์ จำแนกตามเพศ ชั้นปีและคณะที่ศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้ประกอบด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2554 รวมทั้งสิ้น 374 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 45 ข้อ
The objectives of this research were 1) to study and to compare the students’ opinions towards the 5 activity participation : academic, sports, social volunteer, arts and culture and student relation activities. The research populations were the 374 full time undergraduate students in the academic year of 2011. The research instruments were a questionnaire with the rating scale at 5.
นักศึกษา, กิจกรรม
Students, Activity
อินธิรา สังคีรี แก้ไขล่าสุด 2015-09-23 10:21:17