ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการขยายตัวของตลาดการค้าลำไยแห่งใหม่ในเขตจังหวัดจันทบุรี
Political economy of new longan Market Expansion in Chanthaburi Province
ทรงศักดิ์ ทองขำ
สาขาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาคนิพนธ์
2556
ภาคนิพนธ์เรื่องเศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการขยายตัวของตลาดการค้าลําไยแห่งใหม่ ในเขตจังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ เพื่อศึกษาเครือข่ายทางเศรษฐกิจและการเมืองและแนวทางการแก้ไขปัญหาตลาดการค้าลําไยของอําเภอโป่งนํ้าร้อน จังหวัดจันทบุรี วิธีการวิจัยจะใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพแนวเศรษฐศาสตร์การเมือง โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เจาะลึก และการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม ข้อค้นพบที่ได้จากศึกษา คือ เครือข่ายทางเศรษฐกิจและการเมืองในตลาดการค้าลําไยที่อําเภอโป่งนํ้าร้อน จังหวัดจันทบุรี มีรูปแบบเครือข่ายที่สําคัญ 4 รูปแบบ คือ 1) เครือข่ายระหว่างนายทุนขายปัจจัยการผลิตกับเกษตรกรรายย่อย 2) เครือข่ายระหว่างเกษตรรายย่อยกับพ่อค้าคนกลาง 3) เครือข่ายระหว่างพ่อค้าส่งออกกับพ่อค้าคนกลาง และ 4) เครือข่ายระหว่างนายหน้ากับพ่อค้าคนจีน ส่วนแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อการสร้างความเป็นธรรมในตลาดการค้าลําไยนั้น พบว่าต้องอาศัยกลไกของชุมชน กลไกของรัฐและกลไกของตลาด
The purpose of this research was to study the networks of economics and politics and guidelines of the effective remedy for the longan market in Pong Nam Ron District in Chanthaburi. The political economy approach of qualitative research with the study of document papers, the in-depth interviews, and the participatory observation were applied to this study. The major findings showed the 4 types of the economic and political networks: 1) the network between capitalists and crofters, 2) the network between crofters and middlemen, 3) the network between exporters and middlemen, and 4) the network between dealers and Chinese merchants. The guidelines of the effective remedy for the fairness in the longan market would depend on the machinery of community, state, and market.
ลําไย, เศรษฐศาสตร์การเมือง
Longan, Political economy
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2015-09-23 09:20:17