ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

ความเป็นจริงกับความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
Reality and expectation of people towards Tapon Sub-district administration organization
ณัฐนันท์ สุขสวัสดิ์
สาขาการบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ
ภาคนิพนธ์
2556
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความเป็นจริงกับระดับความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 2) เปรียบเทียบระดับความเป็นจริงกับระดับความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่มีภูมิลําเนาและอาศัยอยู่ในเขตตําบลตะปอน คือประชาชนที่มีภูมิลําเนาและอาศัยอยู่ในเขตหมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 6 ขององค์การบริหารส่วนตําบลตะปอน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี จํานวน 3,201 คนได้กลุ่มตัวอยางจํานวน 356 คน ได้ค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟ่ า (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) เท่ากับ .86 การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สถิติแบบ Pair Simple t-test
The purposes of this research were 1) to study the levels of reality and expectation of people towards Tapon Sub-district Administration Organization in Khlung District in Chanthaburi 2) to compare the levels of reality with the expectation degrees of people on the administrative jobs performed by Tapon Sub-district Administration Organization in Khlung District in Chanthaburi. The research populations were the 3,201 people from 6 villages in Tapon Sub-district. The sample group in this study was the 356 villagers. The Cronbach’s Alpha Coefficient in this study was .86. The descriptive statistics were percentage, mean, standard deviation, and t-test.
องค์การบริหารส่วนตำบล
Sub-district administration organization
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2015-09-23 08:40:03