ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การบริหารจัดการองค์กรประชาสังคมท้องถิ่น : กรณีศึกษาระบบการบริหารจัดการชมรมของอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล
Governance of local civil society organization : case study of Cathedral of Mary Immaculate Conception Association
ณฐพร ถนอมวงษ์
สาขาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาคนิพนธ์
2556
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาจัดตั้งกลุ่มกระบวนการบริหารจัดการของกลุ่มและปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการของกลุ่มองค์กรประชาสังคมทางศาสนาของอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล วิธีการศึกษาจะใช้การวิจัยเชิงคุณภาพแนวประวัติศาสตร์ โดยการสัมภาษณ์แบบประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่า การอภิปรายเฉพาะกลุ่ม และการวิจัยเอกสารผลการวิจัยพบวา การจัดตั้งกลุ่มองค์กรประชาสังคมทางศาสนาของอาสนวิหารพระนางมารีอา ปฏิสนธินิรมลนั้น เกิดจากการปฏิรูปคําสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกในการประชุมสังคายนา วาติกัน ครั้งที่ 2 ที่เปิดโอกาสให้ฆราวาสมีบทบาทในงานของชุมชนวัดมากขึ้น และได้มีการพัฒนา โครงสร้างของงานอภิบาลทีตั้งอยู่บนกลุ่มองค์กรคาทอลิก จนต่อมาได้กลายเป็นกลุ่มองค์กร ประชาสังคมทางศาสนาในปัจจุบัน กระบวนการบริหารจัดการองค์กรดังกล่าวสามารถดําเนินการอย่างเป็นระบบตั้งแต่การวางแผน การจัดองค์กร การทํางาน และการประเมินผล โดยปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการของกลุ่ม ได้แก่ อุดมการณ์ทางศาสนา นโยบายของพระศาสนจักร และเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น
The objective of this research is to study the establishment of the management process and the factors that affect the management of the religious group of the Cathedral of Mary Immaculate Conception. The research methods include the historical qualitative research method, by interviewing, group discussion, and document research. The research has found that the establishment of the religious group of the Cathedral of Mary Immaculate Conception was conceived from the 2nd Restoration of the Catholic Bible held in the Vatican City in which allows the churchgoers to take part in the management of the church and its activities. Also it has developed structures for work based on organized catholic group until it becomes a religious society at present. The management processes have been systematically planned, organized, and evaluated and the factors that have impact on the management of the group are religious ideology, the catholic policies, and the local community network.
ประชาสังคม
Civil society
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2015-09-23 08:33:44