ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการก่อรูปองค์กรประชาสังคมท้องถิ่นในทัศนะของคนพิการ : กรณีศึกษาชมรมผู้พิการตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
Affecting factors toward local community organization in attitudes of people with disabilities : Case Study of Disabled People Association in Sa To Sub-district, Khao Saming District, Trat Province
ศิมาพร จันทร์วงษ์
สาขาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาคนิพนธ์
2556
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาให้ทราบถึงความคิดเห็นของคนพิการเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการจัดตั้งและการบริหารจัดการองค์กรประชาสังคมท้องถิ่นของชมรมผู้พิการ ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
This research was aimed to study disabled people’s attitudes towards the influential factors on the establishment and administration of the Local Community Organization in Sa To Sub-district, Khao Saming District in Trat
ประชาสังคม, คนพิการ
Local community organization, Disabilities
อินธิรา สังคีรี แก้ไขล่าสุด 2015-09-22 15:58:01