ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การก่อรูปและการขยายตัวขององค์กรประชาสังคมท้องถิ่นในภาคตะวันออก : กรณีศึกษามูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
Formation and expansion of local civil society organization in the eastern region : case study of Agri-Nature Foundation
ฐิตารีย์ เกี่ยวคุ้มภัย
สาขาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาคนิพนธ์
2556
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการก่อเกิดมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพแนวประวัติศาสตร์ โดยใช้การวิจัยเชิงเอกสารที่เกี่ยวข้องและใช้การสัมภาษณ์แบบประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่าในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อค้นพบที่ได้ศึกษาพบวา ปัจจัยที่มีผลต่อการก่อเกิดมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ได้แก่ วิกฤติเศรษฐกิจ ในปี 2540 วาทกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและภาวะผู้นําในการขับเคลื่อน ส่วนปัจจัยสําคัญที่ทําให้ มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติเกิดการขยายตัวจนเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ได้นั้น คือ ความสําเร็จจาก การอบรมนโยบายวาระแห่งชาติเกษตรอินทรีย์
The purpose of this research was to study the influential factors towards the establishment and expansion of Agri- Nature Foundation. The historical approach of qualitative research with the study of document papers, interviews, and historical hearsay was applied to this study. The major findings identified the influential factors towards the establishment of Agri- Nature Foundation were as follows: the economic crisis in the year of 1997, the discourse on the Self-Sufficiency Economy Theory, and the social movement leadership. The influential factors towards the expansion of Agri- Nature Foundation were the successful training project about the National Agenda of the Organic Farming Policy.
ประชาสังคมท้องถิ่น
Local civil society
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2015-09-22 15:42:48