ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

ปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองที่มีผลต่อการกำหนดความเหมาะสมของราคาค่างานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ในทัศนะของบุคลากรด้านช่างโยธา
Political and economical factors affecting construction pricing of local government organization in the opinion of government civil engineers in chanthaburi province
ศักดา เจริญผล
สาขาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาคนิพนธ์
2556
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาให้ทราบถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองที่มีผลต่อการกำหนดความเหมาะสมของราคาค่างานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีในทัศนะของบุคลากรด้านช่างโยธา ประชากรการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรด้านช่างโยธาที่ปฏิบัติงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี จํานวน 82 คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้เป็นสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย
The purpose of this research was to study the political and economical factors which influenced the construction pricing performed by Local Government Organization in Chanthaburi. The opinions of government civil engineers were focused in this study. The research populations were the 82 government civil engineers. The research tool was a questionnaire. The descriptive statistics were frequency, percentage, and mean.
การก่อสร้าง, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ช่างโยธา
Construction, Local government organization, Civil engineers
อินธิรา สังคีรี แก้ไขล่าสุด 2015-09-22 15:04:54