ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

ผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่มีทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ในเขตเทศบาลตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
The Impact of Tourism towards Economics and Community of Ban Phe Sub-district Municipality Rayong Province
วิมาดา ไกรเดช
สาขาการบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ
ภาคนิพนธ์
2556
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยรวมอยู่ในระดับมากรายได้ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในระดับมาก ความสัมพันธ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมความเป็นอยู่เป็นไปในทางที่ดีขึ้นและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 2)การเปรียบเทียบความความสัมพันธ์เกี่ยวกับผลกระทบของการท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจ และสังคมในเขตเทศบาลตำบลเพ ระหว่างตัวแปรกับสภาพปัจจัยภายนอก ที่มีเพศ อายุ และอาชีพ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามเพื่อสำรวจผลกระทบของการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลเพ จ.ระยอง
The purposes of this research were 1) to study the impact of tourism towards the economics and community of Ban Phe Sub-district Municipality in Muang District in Rayong. The major findings identified the high levels of the tourism impact and revealed the positive ways to gradually develop the economics and community in Ban Phe Sub-district Municipality 2) to compare the tourism impact with external variables of genders, ages and occupations. The research tool was a questionnaire which was used to examine the tourism impact in Ban Phe Sub-district Municipality in Rayong.
การท่องเที่ยว, เทศบาล, บ้านเพ
Tourism, Municipality, Ban Phe
อินธิรา สังคีรี แก้ไขล่าสุด 2015-09-22 14:50:18