ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

ความพร้อมในการบริหารงานคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดจันทบุรี
The Resdiness In Finance Administration with the Operation of Electronic System (e-LAAS) Sub-district Administration Organization In Chanthaburi Province
วรรณา เจริญนาน
สาขาการบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ
ภาคนิพนธ์
2556
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความพร้อมในการบริหารงานคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดจันทบุรี 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความพร้อมในการบริหารงานคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยจำแนกตาม เพศ การศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน ตำแหน่งหน้าที่ 3) เพื่อศึกษาถึงปัญหา และข้อเสนอแนะ ความพร้อมในการบริหารงานคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดจันทบุรี
This study aimed 1) to study the issue of readiness in the finance administration operated by a computerized accounting system (e-LAAS) in the Sub-District Administration Organization in Chanthaburi 2) to compare the preparation level of the finance administration operated by the computerized accounting system (e-LAAS). The aspects of genders, educational levels, working experiences and job positions were studied in this research and 3) to study the problems and suggestions for the finance administration with the computerized accounting operation (e-LAAS).
การบริหารงาน, ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
Administration, Electronic System
อินธิรา สังคีรี แก้ไขล่าสุด 2015-09-22 14:32:04