ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รูปแบบและกระบวนการทุจริตซื้อเสียงเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่11) พ.ศ. 2551 ในการรับรู้ของประชาชน : กรณีศึกษาประชาชนเขตตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
Public Awareness of Forms and Processes of village Headmen Election Corruption in Accordance With The Local Govermment Act (No.11) 2551 : Case Study of Ta Kad Ngoa Subdistrict Thamai District Chanthaburi Province
เมธี รัตนสุวรรณ์
สาขาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาคนิพนธ์
2556
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับและปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับรูปแบบทุจริตซื้อเสี่ยงเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 ในพื้นที่เขตตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี การวิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) แบบบูรณาการระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ คือ การสำรวจประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้งโดยใช้ขนาดตัวอย่าง 375 คน และเทคนิคการสุ่มแบบ 2 ขั้นตอน
The research was aimed to study levels and factors towards public awareness of the village headmen election corruption forms in accordance with the Local Government Act (No.11) 2551 in the area of Ta Kad Ngoa Sub-district in Tha Mai District in Chanthaburi Province. The descriptive mixed method model of the quantitative and qualitative research was applied to this study. The sample group in this research determined by the two-stage cluster sampling method was the 375 qualified voters.
การทุจริต, การเลือกตั้ง
Corruption, Election
อินธิรา สังคีรี แก้ไขล่าสุด 2015-09-22 14:12:39