ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี
Public participation in local development system : case study in solid waste management of Khlung Municipality Chanthaburi Province
มหคุณาภรณ์ ชัยวีรกุล
สาขาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาคนิพนธ์
2556
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วม การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมและปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี การศึกษาจะเน้นการวิจัยเชิงสำรวจโดยใช้กลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี จำนวน 381 คน และเทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบสองขั้นตอน นอกจากนี้จะใช้การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมเสริมผลการวิจัยเชิงสำรวจ
The purposes of this research were to study and compare the levels of the public participation in the solid waste management in the area of Khlung Municipality in Chanthaburi Province. The survey research was used in this study. The sample group in this research determined by the two-stage cluster sampling method was the 381 qualified voters in the area of Khlung Municipality in Khlung District in Chanthaburi Province. The research tool was also the participatory observation.
การพัฒนาท้องถิ่น, ขยะมูลฝอย
Local development, Solid waste
อินธิรา สังคีรี แก้ไขล่าสุด 2015-09-22 13:57:31