ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

ความต้องการของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
People is needs in public service of Trat Municipality Muang District Trat Province
มงคล วิภาตนาวิน
สาขาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาคนิพนธ์
2556
งานวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษาระดับและเปรียบเทียบ และหามาตรการความต้องการของประชาชนที มีต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองตราด การศึกษาจะใช้กลุ่มตัวอย่างที่ เป็นประชาชนที่ อยู่ในเขตเทศบาลเมืองตราด จํานวน 379 คน โดยการใช้สูตร ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) และได้ทําการสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน (Proportional Random Sampling) เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม
The purposes of this research were to study, compare and seek for the needs of people towards the public service provided by Trat Municipality. The research populations determined by the Taro Yamane is sample size and the proportional random sampling method were the 379 local people in the area of Trat Municipality. The research instrument was a questionnaire.
บริการสาธารณะ, เทศบาลเมืองตราด
Public service, Trat Municipality Muang
อินธิรา สังคีรี แก้ไขล่าสุด 2015-09-22 13:43:36