ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

ทัศนคติของสมาชิกเกี่ยวกับปัจจัยเชิงทรัพยากรและกระบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตำบลวังแซ้ม :  กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
Attitudes of Farmers in the Membership of Farmers Rehabilitation and Development Fund Act toward Political Movements
ภากร สงเคราะห์
สาขาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาคนิพนธ์
2556
การวิจัยเรือง ทัศนคติของสมาชิกเกียวกับปัจจัยเชิงทรัพยากรและกระบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตําบลวังแซ้ม : กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรวังแซ้ม อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์การศึกษาเพือศึกษาการระดมทรัพยากรกระบวนการเคลือนไหวผลักดันนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรทีเป็นสมาชิกเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรของกลุ่มเกษตรกรตําบลวังแซ้ม อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี วิธีการศึกษาจะใช้การวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Method) ระหว่างวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในการวิจัยเชิงปริ มาณจะใช้การวิจัยเชิงสํารวจ
The research of the attitude of members towards the resource-related factors and the political movement of the restoration and development funds of Wang Saem district : the case study of farmers of Wang Saem district, Chanthaburi. The objectives of this research is to study the resource-gathering for the political movement in order to put forwards the policies for solving debts of farmers who are members of the restoration and development funds that belongs to the group of farmers in Wang Saem, Amphur Ma Kham, Chanthaburi. The method of study is the mixed method which is the Combination of quantitative and qualitative research methods.
เกษตรกร
Farmers
อินธิรา สังคีรี แก้ไขล่าสุด 2015-09-22 10:04:16