ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

ความพึงพอใจของประชาชนและมาตรการในการบริการของเทศบาลเนินสูง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
Public satisfaction to measures of public service in neon soong Sub-district Municipality Tha Mai District Chanthaburi Province
ชาญณรงค์ ธนะมูล
สาขาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาคนิพนธ์
2556
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับปัจจัยและมาตรการการปรับปรุงเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนในการบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลเนินสูง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี การศึกษาจะใช้การวิจัยเชิงบูรณาการ (Mixed Method ระหว่างการวิจัยเชิงสำรวจ การสัมภาษณ์เจาะลึกและการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม
The purpose of this independent study was to examine the public satisfaction levels, factors, and measures of the public service provided by Neon Soong Sub-district Municipality in Tha Mai District in Chanthaburi Province. The mixed method model of the survey research with the in-depth interview and the participatory observation was employed in this study.
เทศบาลตำบล
Sub-district municipality
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2015-09-21 15:57:44