ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

ผลกระทบของนโยบายการกระจายอำนาจการปกครองสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
Impacts of decentralization policy of local administration organization : case study of Khlong Na Rai Sub-district Administration Organization Chanthaburi Province
ชลาลัย จันทราวดี
สาขาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาคนิพนธ์
2556
งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทและผลกระทบของการดําเนินนโยบาย การกระจายอํานาจการปกครองสู่องค์การบริหารส่วนตําบลคลองนารายณ์ อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบล คลองนารายณ์ อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จํานวน 349 คน โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงบูรณาการ (Mixed Method Model) คือ การวิจัยเชิงสํารวจ การสัมภาษณ์ประวัติศาสตร์จากคําบอกเล่า การวิจัยเอกสารรวมทั้งการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและประสบการณ์ของผู้วิจัย
The research was aimed to study the aspects of contexts and impacts of decentralization policy in Khlong Na Rai Sub-district Administration Organization in Chanthaburi province. The research populations were the 349 qualified voters in the area of Khlong Na Rai Sub-district Administration Organization. The mixed method model of the survey research with the in-depth interviews, historical hearsay, documentary research, participatory observation and researcher’s experiences were applied to this study.
องค์การบริหารส่วนตําบล, การกระจายอํานาจ
Local administration organization, Decentralization
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2015-09-21 15:46:31