ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการโอนย้ายของพนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี
Opinions and affecting factors towards job transfer of local government personnel staff in Chanthaburi Province
เฉลิมเกียรติ พลอยพานิชเจริญ
สาขาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาคนิพนธ์
2556
งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็น แนวทางและมาตรการป้องกัน แก้ไขการโอนย้ายของพนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี การศึกษาจะใช้กลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี จํานวน 330 คน โดยการใช้สูตรของยามาเน่ และ ได้ทําการสุ่มตัวอยางแบบ 2 ขั้นตอน เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม สถิติที่สําคัญที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย สถิติพรรณนา เช่น ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสถิติเชิงอนุมานที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ t-test สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยใช้ค่าเชฟเฟ่ (Seheffe’) ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการโอนย้ายของพนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ภาพรวมอยูในระดับค่อนข้างมาก เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการโอนย้ายของพนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี จําแนกตามตัวแปรพื้นฐานพบว่า เพศ การศึกษาที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
The research was aimed to study attitudes, guidelines and defensive measures on the job transfer of the local government personnel staff in Chanthaburi. The research populations determined by the Yamane’s sampling method together with the two-stage cluster sampling method were the 330 local government personnel staff in Chanthaburi. The research instrument was a questionnaire. The descriptive statistics were frequency, percentage, mean, t-test, one way analysis of variance and the Scheffe’s test. The major findings showed the high level of the influential factors that affected the job transfer of the local government personnel staff. The comparative results identified that the personnel staff with different genders and educational backgrounds had different opinions, showing the .05 level of statistical significance.
พนักงานส่วนท้องถิ่น, การโอนย้าย
Local government personnel, Job Transfer
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2015-09-21 14:58:42