ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

ค้นหาวิทยานิพนธ์

กำหนดรูปแบบการค้นหาวิทยานิพนธ์
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขาวิทยานิพนธ์
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

แสดงรายการค้นหาวิทยานิพนธ์

แสดงรายการค้นหาวิทยานิพนธ์
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานวิทยานิพนธ์
61 2556 คุณภาพการให้บริการงานจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (The service quality of tax collection in Khlung District Administration Organization in Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ ผุสดี แสนเสนาะ สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
62 2556 ผลกระทบของการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสนามไชยที่มีต่อการบริการสุขภาพของประชาชนในเขตตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ( Impacts of sanam chai health promoting hospital management to healthcare service of people in Sanam Chai Sub-district Na Yai Am District Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ พงศกร ปาณัณณพ สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
63 2556 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะพลาสติกออกจากขยะชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเพ จังหวัดระยอง (Affecting factors towards public participation in plastic scrap separation of Ban Phe Sub-district Municipality Rayong Province)
ภาคนิพนธ์ พงษ์ปกรณ์ สิงหเขตวิทยบุญ สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
64 2556 เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : กรณีศึกษาชุมชนริมน้ำจันทบูร (Creating economic for developing ecotourism : case study of the Chanthaburi Riverside Village)
ภาคนิพนธ์ พลอยบุศรา วิเศษภูติ สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
65 2556 ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการคิดวิเคราะห์วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (The Effects of The STAD Cooperative Learning Technique towards Learning Achievement and Critical Thinking Skills in Mathematics of Pratomsuksa 6 Students.)
วิทยานิพนธ์ วัลยา บุญอากาศ สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
66 2556 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 ในจังหวัดตราด (The Development of Electronic Book on Information Technology and Communication Subject for Mathayomsuksa I Students, Secondary School under the Secondary Educational Service Area Office 17 in Trat Province.)
วิทยานิพนธ์ อรสา พานิชเจริญผล สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
67 2556 การศึกษาสภาพการนิเทศงานวิชาการในสถานศึกษาตามความคิดเห็น ของผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง (A Study of the Academic Supervision in School by the Opinion of the Supervisors and the Supervision under the Office of Rayong Primary Educational Service Area)
วิทยานิพนธ์ อวัสดา อารอบ สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
68 2556 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา กับพฤติกรรมการสอนของครูสังกัดเทศบาลในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด (A Study of the Relation between Internal Supervision Process with Teaching Behaviors of Teachers under the Municipalities in Rayong Chanthaburi and Trat Provinces)
วิทยานิพนธ์ สุจิตรา แซ่จิว สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
69 2556 การศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (A Study of School Administrators and Teachers’ Opinions under the Office of Trat Primary Educational Service Areatoward the Administrators’skill)
วิทยานิพนธ์ เสาวภา พรเสนาะ สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
70 2556 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา กับการบริหารวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง (A Study of the Relationship between Managerial skills of School Administrators and Academic Administration of School under the Office of Rayong Primary Educational Service Area)
วิทยานิพนธ์ คาวี เจริญจิตต์ สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
71 2556 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (A Study of the Realationship between School Administrators Leadership and Teachers Job Satisfaction under the Secondary Educational Services Area Office 7)
วิทยานิพนธ์ ปราณี เข็มทอง สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
72 2556 การจัดการพลังงานไฟฟ้าในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี (Electrical Energy Management in Faculty of Industrial Technology and Gemological Sciences, Rambhai Barni Rajabhat University)
วิทยานิพนธ์ กฤษณะ จันทสิทธิ์ สาขาการจัดการงานวิศวกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
73 2556 การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวเกรียบหอยนางรมดิบแห้ง กลุ่มหอยนางรมครบวงจรคุ้งกระเบน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (Development of production process of dried raw oyster cracker on oyster cycle Kung Krabaen Grouq, Kung Krabaen Bay Royal Development Study Center, Tha Mai, Chanthaburi Province)
วิทยานิพนธ์ ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล สาขาการจัดการงานวิศวกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
74 2556 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการลาออกจากงานของพนักงานกลุ่มบริษัทประชากิจ (Factors affectings the decision of employee to resign from Prachakij Group)
วิทยานิพนธ์ วรกิจ สารสนิท สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
75 2556 การสํารวจความตองการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด (Requirement survey of academic services of Faculty of Industrial Technology and Gemological Sciences, Rambhai Barni Rajabhat University in Chanthaburi, Rayong and Trat)
วิทยานิพนธ์ ฐิติ หมอรักษา สาขาการจัดการงานวิศวกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
76 2556 ระดับพฤติกรรมจริยธรรมของยุวชนผู้ได้รับการฝึกอบรบจากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (Teenagers ethical behavior levels in the training courses at sunday Buddhist school in Wat Mai, Chanthaburi)
วิทยานิพนธ์ พระมหาพรอุทิศ ภูริปญฺโญ (คำเหลือ) สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
77 2556 การศึกษาสภาพการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี (A study of resource mobilization for educational administration in basic schools under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office)
วิทยานิพนธ์ สังเวียน มาลาทอง สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
78 2556 การศึกษาสภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี (A study of the condition of internal education quality assurance of schools under Chanthaburi primary educational service area office)
วิทยานิพนธ์ ภาณพ แจ้งพลอย สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
79 2556 บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในทัศนะของประชาชนในเขตอําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (Buddhist priests roles in community development in the viewpoint of community leaders fro Makham District in Chanthaburi)
วิทยานิพนธ์ พระมหากิตติ สุจิตฺโต (สร้อยมาลา) สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์