ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

ค้นหาวิทยานิพนธ์

กำหนดรูปแบบการค้นหาวิทยานิพนธ์
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขาวิทยานิพนธ์
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

แสดงรายการค้นหาวิทยานิพนธ์

แสดงรายการค้นหาวิทยานิพนธ์
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานวิทยานิพนธ์
41 2556 ความเป็นจริงกับความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (Reality and expectation of people towards Tapon Sub-district administration organization)
ภาคนิพนธ์ ณัฐนันท์ สุขสวัสดิ์ สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
42 2556 บทบาทของวัดในฐานะที่เป็นพื้นที่สาธารณะของชุมชนท้องถิ่น : กรณีศึกษาวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (Roles of buddhist monastery as community is public space : case study of wat phai lom (the royal temple) In Chanthanimit Sub-district Muang District Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ เดชฤทธิ์ ศุภพร สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
43 2556 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการขยายตัวของตลาดการค้าลำไยแห่งใหม่ในเขตจังหวัดจันทบุรี (Political economy of new longan Market Expansion in Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ ทรงศักดิ์ ทองขำ สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
44 2556 การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของลูกพันธุ์กุ้งขาวบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด (The Marketing Mix Factors of White Shrimps at Charoen Pokphand Foods Public Company Limited in Laemngob in Trat Province)
ภาคนิพนธ์ ศิริยศ แช่มช้อย สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
45 2556 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (Students Opinions towards the Activity Participation in Rambhai Barni Rajabhat University)
ภาคนิพนธ์ ศุภลักษณ์ ร่วมจิตร สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
46 2556 ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของกำลังพลชั้นประทวน พลทหาร และอาสาสมัครในพื้นที่ปฏิบัติงานของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี และตราด (The Morale of the Working Soldiers in the Royal Thai Marines Task Force of Chanthaburi and Trat Province)
ภาคนิพนธ์ สมบัติ ปัญญาจิรพงศ์ สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
47 2556 ประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเมืองตราด (Efficiency in Service Operation of Excise Service Office Trat Area)
ภาคนิพนธ์ สมหญิง เปี่ยมฤทัย สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
48 2556 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินนโยบายการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (Public Participation in Good Governance Policy Making of Saton Sub-district Administrative Organization Soi Dao District Chanthaburi Province.)
ภาคนิพนธ์ สุชิน รุดดิษฐ สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
49 2556 ผลกระทบและการจัดการขยะในทัศนะของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด (Impacts and People is Attitudes towards Solid Waste Management of Koh Chang Sub-district Municipality in Koh Chang District Trat Province. )
ภาคนิพนธ์ สุภาภรณ์ บุญทากลาง สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
50 2556 การประเมินผลโครงการบูรณาการขยายผลต้นแบบสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี โดยพลังเบญจภาคี จังหวัดจันทบุรี (Evaluation of the Prototype Integrative Project of Healthcare Promotion Operated by Benjaphakhee Partnership in Chanthaburi Province.)
ภาคนิพนธ์ สุริวงษ์ รัตนชูศรี สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
51 2556 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเกาะกูด จังหวัดตราด (Factors Affecting the Tourists’ Decision towards Kood Island’s Tourism in Trat Province.)
ภาคนิพนธ์ หนึ่งฤทัย ศิลาอาศน์ สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
52 2556 เศรษฐศาสตร์การเมืองของความขัดแย้งในการบริหารจัดการกีฬาฟุตบอลอาชีพท้องถิ่นในภาคตะวันออก : กรณีศึกษา สโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี (Political economy in the conflict of professional football league management in the eastern region : Case study of the chanthaburi football club)
ภาคนิพนธ์ ทวี ปิยะโอสถสรรค์ สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
53 2556 การยอมรับแนวคิดเกษตรอินทรีย์ในทัศนะของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่การปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (Crofters acceptance of organic farming in the area of Khom Bang Sub-district Administration Organization Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ ทองพูน กองจินดา สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
54 2556 ความต้องการของประชาชนที่มีต่อการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (Public needs for infrastructure service of Thab Chang Sub-district Municipality in Soidow District Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ นริทธิ์ สุขอำไพจิตร สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
55 2556 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (Public participation in good local management system of Khlong Na Rai Sub-district administration organization Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ บันเทิง ผลอำพันธุ์ สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
56 2556 องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนวดแผนไทยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี (Local Wisdom Knowledge of Thai Massage in Chanthaburi Province.)
วิทยานิพนธ์ ภาวิณี เปรื่องปราชญ์ สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
57 2556 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของประชาชนเขตเทศบาลเมืองตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด (Factors affecting voters Decision making in mayor election in Trat Town Municipality Area, Muang District, Trat Province )
ภาคนิพนธ์ บุญญฤทธิ์ โชคอุดมพร สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
58 2556 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษากรณีเทศบาลตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (Public participation in local development : case study of The Luang Sub-district Municipality in Makham District Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ ประเดิม แพทย์รังษี สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
59 2556 มาตรการในการจัดการขยะในทัศนะของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี (Public attitudes tow ards measures of solid waste management in Kra Jae Sub-district Administration Organization Na Yat Am district Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ ปริญญา นกสุนทร สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
60 2556 ปัจจัยที่มีผลต่อการนำนโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองมาปฏิบัติในจังหวัดจันทบุรี : กรณีศึกษาสภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดจันทบุรี (Affecting factors towards the use of self - management local development policy in Chanthaburi province )
ภาคนิพนธ์ ปัญญวัฒน์ กระทุ่มเขต สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์