ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

ค้นหาวิทยานิพนธ์

กำหนดรูปแบบการค้นหาวิทยานิพนธ์
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขาวิทยานิพนธ์
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

แสดงรายการค้นหาวิทยานิพนธ์

แสดงรายการค้นหาวิทยานิพนธ์
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานวิทยานิพนธ์
21 2556 การใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (Instruction of supplementary text book for development learning achievement and analytical thinking ability of mathayomsuksa III students)
วิทยานิพนธ์ สมาน วัฒนรังษี สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
22 2556 รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดสวัสดิการสำหรับคนพิการที่นอกเหนือจากเบี้ยความพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี (Appropriate forms of welfare provision for the disabled beyond the disabled allowance of sub-district administration organization in Na Yai Am District Area, Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ กาญจนา อายุเจริญ สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
23 2556 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการตลาดนัดของเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (Public satisfaction to flea market of makham muang mai Sub-district Municipality Chanthaburi Province )
ภาคนิพนธ์ กำจัด บุญโกย สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
24 2556 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด (The staff performance efficiency of employees in sunshine International Company Limited )
ภาคนิพนธ์ กิตติยา ฐิติคุณรัตน์ สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
25 2556 ความคิดเห็นของผู้รับตรวจเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด (The opinions on working behaviors of internal auditing staff in Trat Provincial Health Department )
ภาคนิพนธ์ ขนิษฐา เจริญวงศ์ สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
26 2556 การจัดการความรู้ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอแหลม จังหวัดจันทบุรี (The knowledge management of Laemsinge distrtct Administration Organization in Chanthaburi Province )
ภาคนิพนธ์ จงลักษ เวชธรรมา สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
27 2556 ความต้องการและมาตรการของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (Public needs and measures in participation in Public service management of Khlong Na Rai Sub-district administration organization Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ จตุรงค์ พานิชชานุรักษ์ สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
28 2556 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการโอนย้ายของพนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี (Opinions and affecting factors towards job transfer of local government personnel staff in Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ เฉลิมเกียรติ พลอยพานิชเจริญ สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
29 2556 ผลกระทบของนโยบายการกระจายอำนาจการปกครองสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (Impacts of decentralization policy of local administration organization : case study of Khlong Na Rai Sub-district Administration Organization Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ ชลาลัย จันทราวดี สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
30 2556 ความพึงพอใจของประชาชนและมาตรการในการบริการของเทศบาลเนินสูง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (Public satisfaction to measures of public service in neon soong Sub-district Municipality Tha Mai District Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ ชาญณรงค์ ธนะมูล สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
31 2556 ทัศนคติของสมาชิกเกี่ยวกับปัจจัยเชิงทรัพยากรและกระบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตำบลวังแซ้ม :  กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (Attitudes of Farmers in the Membership of Farmers Rehabilitation and Development Fund Act toward Political Movements)
ภาคนิพนธ์ ภากร สงเคราะห์ สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
32 2556 ความต้องการของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด (People is needs in public service of Trat Municipality Muang District Trat Province)
ภาคนิพนธ์ มงคล วิภาตนาวิน สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
33 2556 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี (Public participation in local development system : case study in solid waste management of Khlung Municipality Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ มหคุณาภรณ์ ชัยวีรกุล สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
34 2556 รูปแบบและกระบวนการทุจริตซื้อเสียงเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่11) พ.ศ. 2551 ในการรับรู้ของประชาชน : กรณีศึกษาประชาชนเขตตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (Public Awareness of Forms and Processes of village Headmen Election Corruption in Accordance With The Local Govermment Act (No.11) 2551 : Case Study of Ta Kad Ngoa Subdistrict Thamai District Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ เมธี รัตนสุวรรณ์ สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
35 2556 ความพร้อมในการบริหารงานคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดจันทบุรี (The Resdiness In Finance Administration with the Operation of Electronic System (e-LAAS) Sub-district Administration Organization In Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ วรรณา เจริญนาน สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
36 2556 ผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่มีทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ในเขตเทศบาลตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (The Impact of Tourism towards Economics and Community of Ban Phe Sub-district Municipality Rayong Province)
ภาคนิพนธ์ วิมาดา ไกรเดช สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
37 2556 ปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองที่มีผลต่อการกำหนดความเหมาะสมของราคาค่างานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ในทัศนะของบุคลากรด้านช่างโยธา (Political and economical factors affecting construction pricing of local government organization in the opinion of government civil engineers in chanthaburi province)
ภาคนิพนธ์ ศักดา เจริญผล สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
38 2556 การก่อรูปและการขยายตัวขององค์กรประชาสังคมท้องถิ่นในภาคตะวันออก : กรณีศึกษามูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ (Formation and expansion of local civil society organization in the eastern region : case study of Agri-Nature Foundation)
ภาคนิพนธ์ ฐิตารีย์ เกี่ยวคุ้มภัย สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
39 2556 ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการก่อรูปองค์กรประชาสังคมท้องถิ่นในทัศนะของคนพิการ : กรณีศึกษาชมรมผู้พิการตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด (Affecting factors toward local community organization in attitudes of people with disabilities : Case Study of Disabled People Association in Sa To Sub-district, Khao Saming District, Trat Province)
ภาคนิพนธ์ ศิมาพร จันทร์วงษ์ สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
40 2556 การบริหารจัดการองค์กรประชาสังคมท้องถิ่น : กรณีศึกษาระบบการบริหารจัดการชมรมของอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล (Governance of local civil society organization : case study of Cathedral of Mary Immaculate Conception Association)
ภาคนิพนธ์ ณฐพร ถนอมวงษ์ สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์