ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

ค้นหาวิทยานิพนธ์

กำหนดรูปแบบการค้นหาวิทยานิพนธ์
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขาวิทยานิพนธ์
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

แสดงรายการค้นหาวิทยานิพนธ์

แสดงรายการค้นหาวิทยานิพนธ์
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานวิทยานิพนธ์
1 2560 การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิค TAI (Development of an Instructional Package for Counting Numbers, Addition, Subtraction, Multiplication and Division for Prathomsuksa 6 Students Using the Team Assisted Individualization (TAI) Technique)
วิทยานิพนธ์ ภัทรลดา ประมาณพล สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
2 2560 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้กลวิธี STAR (A study of learning achievement in mathematics problem solving skills of students using the STAR Strategy)
วิทยานิพนธ์ กันต์กนิษฐ์ พลพิพัฒน์ สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
3 2560 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง “กลุ่มชาติพันธุ์ในอรัญประเทศ" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอรัญประเทศ (The development of a learning activity package about local ethnic groups for Mathayom 5 High School Students in Aranyaprathet School Thailand)
วิทยานิพนธ์ จิรนันท์ ขุนทอง สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
4 2560 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง การเล่นสะบ้าล้อของจังหวัดจันทบุรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสฤษดิเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 (The development of a school curriculum for health and physical education using the traditional Thai Sport “SA BA LOR” for Prathomsuksa 5 Students at Saritdidet School, Zone 1, Chanthaburi Primary Education Service Area Office)
วิทยานิพนธ์ ภูษิต บัวสวัสดิ์ สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
5 2559 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ชีวิตแบบพอเพียงอย่างมีวิจารณญาน เรื่องชุมชนริมน้ำจันทบูร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (The development of learning activity package to develop the ability to live in a self-sufficient community with critical thinking about chantaboon waterfront by social study, religion and culture group of mathayomsuksa 2 at streemandapitak school)
วิทยานิพนธ์ กัณฐาภรณ์ พานเงิน สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
6 2559 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้บนเว็บเควสท์ร่วมกับผังมโนทัศน์ เพื่อพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (The development of learning inquiry on webquest with concept mapping to develop the scientific process of grade 5 students)
วิทยานิพนธ์ พรพิมล อ่อนอินทร์ สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
7 2559 ผลการจัดการเรียนรู้แบบ CIRC ร่วมกับเทคนิคการสะท้อนคิดที่มีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (Effects of CIRC with reflective thinking technique on english comprehension reading ability and attitude towards learning management of mathayomsuksa 3 students)
วิทยานิพนธ์ ชมพูนุท บุญอากาศ สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
8 2558 การพัฒนาชุดกิจกรรมการฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาแฮนด์บอลโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมท่าแคลง จังหวัดจันทบุรี (Development of the activity package for handball basic skills using davies instructional model for psychomotor domain for students of Mathayomthaklaeng School, Chanthaburi Province)
วิทยานิพนธ์ สมปรารถนา ทองนาค สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
9 2558 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนเขียนภาษาอังกฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Learning outcomes of using brooKes and withrow writing approach in Matthayomsuksa One Students)
วิทยานิพนธ์ วิชิตรา สุระคำพันธ์ สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
10 2558 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (The development of mathematics learning activities for addition, subtraction, combined multiplication and division for prathomsuksa III students)
วิทยานิพนธ์ กชกร พัฒเสมา สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
11 2558 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเรขาคณิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI และเทคนิค TGT (The comparison of learning achievement in mathematics on geometric of prathomsuksa VI students between The cooperative learning by using TAI and TGT teaching method)
วิทยานิพนธ์ กฤษกร สุขอนันต์ สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
12 2558 การเปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบกับผังกราฟิก (The comparision of critical thinking and learning achievement of grade 9 students between instruction by using the six thinking hats and graphic organizers technique)
วิทยานิพนธ์ ทิวาร์ ศรนรินทร์ สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
13 2558 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดยใช้รูปแบบปฏิบัติเป็นฐานการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (The development of English learning activities on English language in daily life by using Task-Based learning for prathomsuksa III students)
วิทยานิพนธ์ นพรัตน์ ทองมาก สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
14 2558 ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (Effects of instruction using inquiry towards learning achievement and analytical thinking abilities of Prathomsuksa IV students)
วิทยานิพนธ์ สัญญา ศรีคงรักษ์ สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
15 2558 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (The development of learning achievement by using learning activities on basic skills and Thai dancing show training for matayom I students)
วิทยานิพนธ์ หยาดพิรุณ พวงสุวรรณ์ สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
16 2558 การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD และเทคนิค TAI ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (The comparision of ability in solving mathematical problems utilizing the cooperative learning techniques of STAD and TAII of mathayomsuksa 1 students )
วิทยานิพนธ์ มินตา ชนะสิทธิ์ สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
17 2558 ผลการจัดการเรียนรู้ด้กระบวนการสร้างความรู้ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (The effect of constructivist teaching model to analytical thinking ability of Prathomsuksa VI students)
วิทยานิพนธ์ สุกัญญา บัวสวัสดิ์ สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
18 2557 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (The development of social network learning activities based on constructivist on the title logo language program for Mattayomsuksa III students)
วิทยานิพนธ์ ดวงนภา สิงหพันธุ์ สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
19 2557 การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (The development of programmed instruction in group of social education, religion and culture for Prathomsuksa 3 students)
วิทยานิพนธ์ ศรีเรือน ใกล้ชิด สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
20 2556 ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้การเรียนรู้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ ในสาระพัฒนาสังคมและ ชุมชนของผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง (The Critical Thinking Ability by Using Confrontation Learning Process in Social and Community Development Course of Mathayomsuksa Students from Khao Chamao District Non-Formal and Informal Education Centre Rayong)
วิทยานิพนธ์ จิระ ว่องไววิริยะ สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์