ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

ค้นหาวิทยานิพนธ์

กำหนดรูปแบบการค้นหาวิทยานิพนธ์
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขาวิทยานิพนธ์
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

แสดงรายการค้นหาวิทยานิพนธ์

แสดงรายการค้นหาวิทยานิพนธ์
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานวิทยานิพนธ์
161 2556 การประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบการจัดการเรียนการสอน แบบคละชั้นของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 (The Evaluation of Model Small Schools with Multiclass Learning Project of Chanthaburi Educational Service Area Office)
วิทยานิพนธ์ ชนิศกานต์ ลภะวงศ์ สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
162 2556 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารวิชาการกับวินัยในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (A Study of the Relationship between Academic Administration and Learning Organization Disciplines of School under the Secondary Educational Service Area Office 17)
วิทยานิพนธ์ พงษ์ศักดิ์ สวัสดีมงคล สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
163 2556 การศึกษาปัจจัยและสาเหตุการออกกลางคัน ในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี (A Study of Factors and Causes Affecting Leaving Schools of Students According to Administrators’ Opinions under the Office of Chanthaburi Primary Educational Service Areas.)
วิทยานิพนธ์ นงลักษณ์ ดิสสร สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
164 2556 ปัจจัยจูงใจที่ ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพของครูในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี (Motivational Factors Affecting Professional Teachers in Basic Education Schools of Chanthaburi Primary Educational Service Area Offices)
วิทยานิพนธ์ ศรัณยู ศิริเจริญธรรม สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
165 2556 การออกแบบและทดสอบเครื่องย่อยขวดพลาสติกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการขยะภายในชุมชนเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี (Design Testing of Plastic Bottle Crusher to Improve Waste Management in the Community of Klung municipality, Chanthaburi)
วิทยานิพนธ์ ศราวุธ จันทร์กลาง สาขาการจัดการงานวิศวกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
166 2556 สภาพและปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 (A Study of Status and Problems of School Children Counseling under the Secondary Educational Service Area Office 18.)
วิทยานิพนธ์ ประนอม แก้วสวัสดิ. สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
167 2556 การศึกษาปัญหาการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 (The Problems of the Administration of Early Childhood Schools under the Rayong Primary Education Service Area Office 1.)
วิทยานิพนธ์ ชัญชนันท์ พิพัฒน์สุขดํารง สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
168 2556 การใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (Instruction of supplementary text book for development learning achievement and analytical thinking ability of mathayomsuksa III students)
วิทยานิพนธ์ สมาน วัฒนรังษี สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
169 2556 รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดสวัสดิการสำหรับคนพิการที่นอกเหนือจากเบี้ยความพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี (Appropriate forms of welfare provision for the disabled beyond the disabled allowance of sub-district administration organization in Na Yai Am District Area, Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ กาญจนา อายุเจริญ สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
170 2556 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการตลาดนัดของเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (Public satisfaction to flea market of makham muang mai Sub-district Municipality Chanthaburi Province )
ภาคนิพนธ์ กำจัด บุญโกย สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
171 2556 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด (The staff performance efficiency of employees in sunshine International Company Limited )
ภาคนิพนธ์ กิตติยา ฐิติคุณรัตน์ สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
172 2556 ความคิดเห็นของผู้รับตรวจเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด (The opinions on working behaviors of internal auditing staff in Trat Provincial Health Department )
ภาคนิพนธ์ ขนิษฐา เจริญวงศ์ สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
173 2556 การจัดการความรู้ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอแหลม จังหวัดจันทบุรี (The knowledge management of Laemsinge distrtct Administration Organization in Chanthaburi Province )
ภาคนิพนธ์ จงลักษ เวชธรรมา สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
174 2556 ความต้องการและมาตรการของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (Public needs and measures in participation in Public service management of Khlong Na Rai Sub-district administration organization Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ จตุรงค์ พานิชชานุรักษ์ สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
175 2556 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการโอนย้ายของพนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี (Opinions and affecting factors towards job transfer of local government personnel staff in Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ เฉลิมเกียรติ พลอยพานิชเจริญ สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
176 2556 ผลกระทบของนโยบายการกระจายอำนาจการปกครองสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (Impacts of decentralization policy of local administration organization : case study of Khlong Na Rai Sub-district Administration Organization Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ ชลาลัย จันทราวดี สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
177 2556 ความพึงพอใจของประชาชนและมาตรการในการบริการของเทศบาลเนินสูง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (Public satisfaction to measures of public service in neon soong Sub-district Municipality Tha Mai District Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ ชาญณรงค์ ธนะมูล สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
178 2556 ทัศนคติของสมาชิกเกี่ยวกับปัจจัยเชิงทรัพยากรและกระบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตำบลวังแซ้ม :  กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (Attitudes of Farmers in the Membership of Farmers Rehabilitation and Development Fund Act toward Political Movements)
ภาคนิพนธ์ ภากร สงเคราะห์ สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
179 2556 ความต้องการของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด (People is needs in public service of Trat Municipality Muang District Trat Province)
ภาคนิพนธ์ มงคล วิภาตนาวิน สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
180 2556 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี (Public participation in local development system : case study in solid waste management of Khlung Municipality Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ มหคุณาภรณ์ ชัยวีรกุล สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์