ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

ค้นหาวิทยานิพนธ์

กำหนดรูปแบบการค้นหาวิทยานิพนธ์
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขาวิทยานิพนธ์
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

แสดงรายการค้นหาวิทยานิพนธ์

แสดงรายการค้นหาวิทยานิพนธ์
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานวิทยานิพนธ์
121 2558 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างทุนเศรษฐกิจ ทุนสังคมและทุนการเมืองในกระบวนการเลือกตั้งท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก (Interaction of economic, social, and political capital in the local election process : A case study of one municipality in the eastern Thailand)
ภาคนิพนธ์ เสฎฐวุฒิ ป๊อกตัง สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
122 2558 การสร้างวิสัยทัศน์เมืองน่าอยู่และยุทธศาสตร์การพัฒนาของภาคประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปากน้ำประแส อําเภอแกลง จังหวัดระยอง (The creation for the healthy city vision and development strategy of public sector in Paknamprasae Tumbon Municipal Area, Klaeng District, Rayong Province)
ภาคนิพนธ์ อาทิตยา สุขประเสริฐ สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
123 2558 ความขัดแย้งทางการเมืองของการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบลวังโตนด อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี (Impacts and solutions of the political conflicts in the local government election of Wang Ta Node Sub-district Administration Organization in Na Yai Am District in Chanthaburi)
ภาคนิพนธ์ อินทรีย์ ภิรมย์รื่น สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
124 2558 กําลังขวัญในการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกระแสการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาในเขตพื้นที่อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (Working morale and organization commitment of local government staff under the current of ASEAN community : A case study of Mueang Chanthaburi District, Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ อุไรวรรณ มุ้ยจีน สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
125 2558 ผลการจัดการเรียนรู้ด้กระบวนการสร้างความรู้ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (The effect of constructivist teaching model to analytical thinking ability of Prathomsuksa VI students)
วิทยานิพนธ์ สุกัญญา บัวสวัสดิ์ สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
126 2558 การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าปลีกในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตราด (Change management of the retail business in the municipality mueang Trat)
วิทยานิพนธ์ สัมฤทธิ์ สกุลปกรณ์ สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
127 2557 ความสุขของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (Happiness of people in Chanthaburi municipality)
วิทยานิพนธ์ กิ่งทอง กิจจานนท์ สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
128 2557 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (The development of social network learning activities based on constructivist on the title logo language program for Mattayomsuksa III students)
วิทยานิพนธ์ ดวงนภา สิงหพันธุ์ สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
129 2557 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการทำงานเป็นทีมตามความคิดของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (Relationship between transformational leadership and teamwork as teachers’ opinion in basic school under the office of Trat Primary Educational Service Area)
วิทยานิพนธ์ ธนัณฎา ประจงใจ สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
130 2557 การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าผลผลิตข้าวสารสู่ตลาดผู้บริโภคแบบมีส่วนร่วมนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ กรณีศึกษา กลุ่มข้าวชาวนาตะปอนใหญ่ ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (Participatory development of a package to add value to commercial rice products : a case study of rice farmers in Tapon Yai, Tapon Sub-district, Khlung District, Chanthaburi Province)
วิทยานิพนธ์ เกสาวดี เชี่ยวชาญ สาขาการจัดการงานวิศวกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
131 2557 การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (The development of programmed instruction in group of social education, religion and culture for Prathomsuksa 3 students)
วิทยานิพนธ์ ศรีเรือน ใกล้ชิด สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
132 2557 รูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ในเขตภาคตะวันออก (A study of administrator’s decision making behavior’s models of Non-Formal and Informal education district centers in the eastern region)
วิทยานิพนธ์ วุฒิชัย ชมภู สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
133 2557 พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จังหวัดจันทบุรี (Energy conservation behavior of Makham Sansern high school students, Chanthaburi province)
วิทยานิพนธ์ พระบัญชา พลประสิทธ์ สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
134 2557 การศึกษาสภาพการบริหารจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี (A study of the educational administration conditions for child development centers of the local government in Chanthaburi Province)
วิทยานิพนธ์ พรพรรณ อรุณเวช สาขาการบริหารการศึกษา คณะนิติศาสตร์
135 2557 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี (Work performance satisfaction of teachers in child development centers under local administration organizations in Chanthaburi Province)
วิทยานิพนธ์ ละไพร โอวาททัศนีย์ สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
136 2557 การลดความสูญเสียจากกระบวนการฉีดพลาสติก โดยใช้หลัก 3R กรณีศึกษา : บริษัท 687 พลาสติก แอนด์ โมลด์ จํากัด (Applying the 3R Concept to Waste Reduction in Plastic Injection Process A Case Study : 687 Plastic and Mold Co.,Ltd.)
วิทยานิพนธ์ มงคล ยุพัฒน์ สาขาการจัดการงานวิศวกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
137 2557 การปรับตัวของผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับในทัศนะของผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี (Gems and jewelry entrepreneurs attitudes in Chanthaburi Province towards business adaptation)
วิทยานิพนธ์ วไลภรณ์ สูตภูมิ สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
138 2557 การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (Teachers participation in academic administration under Trat Primary Educational Service Area Office)
วิทยานิพนธ์ วีระศักดิ์ วงศ์อินทร์ สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
139 2557 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาและวัฒนธรรมองค์การตามความคิดเห็นของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (Relationship between transformational leadership of school principal and organizational culture as teachrs opinion in basic school under the Office of Secondary Educational Service Area 18)
วิทยานิพนธ์ สุกัญญา พูลกสิ สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
140 2557 การพัฒนาเด็กแบบองค์รวมในทัศนะของผู้ปกครองเด็ก ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดตราด (Holistic child development in the attitudes of Wat Phai Lom Pre - primary education center in Muang District Trat Province)
วิทยานิพนธ์ อภิญญา จรุงพัฒนานนท์ สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์