ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

ค้นหาวิทยานิพนธ์

กำหนดรูปแบบการค้นหาวิทยานิพนธ์
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขาวิทยานิพนธ์
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

แสดงรายการค้นหาวิทยานิพนธ์

แสดงรายการค้นหาวิทยานิพนธ์
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานวิทยานิพนธ์
101 2558 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโขมง อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (Factors effecting decision making in election of Tambon Khamong Administrative Organization Chief Executive, Thamai District, Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ ฐิติมา อิ่มรัตน์ สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
102 2558 การรับรู้และความคาดหวังของประชาชนต่อบทบาทของกองทัพเรือ ในการพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่น : กรณีศึกษาฐานทัพเรือสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัด ชลบุรี (People is perception and expectation towards roles of Royal Thai Navy in local tourism development : A case study of Sattahip Naval Base Sattahip District, Chonburi Province.)
ภาคนิพนธ์ ณัฏฐวัฒน์ ไชยชาญกล้า สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
103 2558 ศักยภาพการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการปัญหาความมั่นคงชายแดนภายใต้ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ระหว่างไทย-กัมพูชา ในกระแสการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาจังหวัดตราด (Potential participation of local administration on security management at eastern border under non - traditional threat between Thailand and Cambodia : A case study of Trat Province)
ภาคนิพนธ์ ถาวร เมืองช้าง สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
104 2558 ชีวิตทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุในท้องถิ่น : ศึกษากรณีพื้นที่ตําบล วังโตนด อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี (Economic life of local elderly : A case study of Wang Ta Nod Sub-district Na Yai Arm District Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ ธัญญารัตน์ ฉายแสง สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
105 2558 ปัญหาและมาตรการในการพัฒนาองค์กรประชาสังคมท้องถิ่น : กรณีศึกษา กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ของจังหวัดตราด (Problems and measures in local civil society organization development : A case study of veracity saving group in Trat Province)
ภาคนิพนธ์ นัยนา เมฆวะทัต สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
106 2558 ผลกระทบของการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด (The impact of tourism on the community of Ko Chang Tai Sub-district, Ko Chang District, Trat Province)
ภาคนิพนธ์ เบญจวรรณ ตันเจริญ สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
107 2558 การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในกิจการสวนยางพารา : กรณีศึกษาตําบลขุนซ่อง อําเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (Immigrant worker management in rubber plantation business : A case study of Khun Song Sub-district Kaeng Hang Maeo District, Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ ประดิษฐ สงวนทรัพย์ สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
108 2558 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอแกลง จังหวัดระยอง (Factors affecting efficiency in taxation of local administration : A comparative study of Sub-district Administration Organizations in Kleang District, Rayong Province)
ภาคนิพนธ์ ประพาฬ วงศ์สุบิน สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
109 2558 ระบบและกระบวนการให้บริการทะเบียนราษฎรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (Systems and processes of civil registration services in local administration : A case study of Ko Khwang Suddistrict Municipality Muang District Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ ประยุทธ จันทร์พิทักษ์กุล สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
110 2558 บทบาทนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในทัศนะประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตําบลวังใหม่ อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี (Roles of Chief Executive of the Sub-district Administration Organization to prepare to ASEAN economic community in voters opinion Wang Mai Sub-district, Na Yai Am District, Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ พัชรียา พลมีเดช สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
111 2558 ทุนทางสังคมในการจัดการสถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ตําบลชําราก อําเภอเมือง จังหวัดตราด (The social capital in community financial institution management of Nong Yang Village Funds, Moo. 5, Cham Rak Sub-district, Mueang District, Trat Province)
ภาคนิพนธ์ พีรณัฏฐ์ สิงหพันธ์ สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
112 2558 ประสิทธิผลในการดําเนินงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนของเทศบาล : กรณีศึกษาเทศบาลตําบลเขาสมิง อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด (Operating effectiveness based on mandatory delegated functions of municipality : A case study of Khao Saming Sub-district Municipality Khao Saming District, Trat Province)
ภาคนิพนธ์ มนูญ สมุทรชีวะ สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
113 2558 บทบาทของสภาองค์กรชุมชนตําบลกับการพัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่น : กรณีศึกษาในพื้นที่ตําบลสะตอน อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (Roles of Tambon community organization councils and local democratization : A case study of Tambon Saton, Soi Dao District, Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ รัตนา ปัชฌาชัย สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
114 2558 การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการวางแผนชุมชนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลตําบลแสนตุ้ง อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด (People is participation in local community planning process : A case study of Saen Tung Sub-district Municipality, Khao Saming District, Trat Province)
ภาคนิพนธ์ วนิดา วัชนุชา สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
115 2558 ปัญหาและการจัดการความขัดแย้งระหว่างนักการเมืองกับข้าราชการประจําในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบล หนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (Problems and conflict management in Sub-district Administration Organization between politicians and government officers : A case study of Nong Bua Sub-district Administration Organization, Mueang District, Chanthaburi Province.)
ภาคนิพนธ์ วรวิช กอบกิจวัฒนา สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
116 2558 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าโสม อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด (Factors affecting people participation in local development plan for ASEAN Community preparation: A case study of Thasom Sub-district Administration Organization Khao Saming District Trat Province)
ภาคนิพนธ์ วันทนา ขาวคม สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
117 2558 รูปแบบสวัสดิการสังคมของเกษตรกรรายย่อยในเขตอําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (The forms of required social welfare services for small farmers in the Area of Muang District in Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ ศศิธร ไพบูลย์ สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
118 2558 บทบาทในการให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเคียน อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด (Role in economic infrastructure for public services of Wang Takhian Sub-district Administration Organization, Khao Saming District, Trat Province)
ภาคนิพนธ์ สมยศ สีจ๊ะแปง สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
119 2558 การสืบทอดอัตลักษณ์ของคนอีสานในชุมชนสะตอน อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (Isan identity reproduction of isan people in Saton Tambon Community, Soidao District, Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ สุทธิ กาบพิลา สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
120 2558 ผลกระทบและมาตรการแก้ไขเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ในเขตอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (The impact and resolution measure on immigration in Soi Dao District, Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ สุธี จันดา สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์