ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

ค้นหาวิทยานิพนธ์

กำหนดรูปแบบการค้นหาวิทยานิพนธ์
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขาวิทยานิพนธ์
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

แสดงรายการค้นหาวิทยานิพนธ์

แสดงรายการค้นหาวิทยานิพนธ์
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานวิทยานิพนธ์
81 2558 การเตรียมความพร้อมของผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้วเพื่อเข้าสู่ประชาคม (The preparation of the management and personnel of the Local Administration Organization in Khao - Chakan District, Sakaeo Province to ASEAN )
วิทยานิพนธ์ พรรษา มีของ สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
82 2558 ความต้องการของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลในเขตอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (Peoples requirement toward the service of the municipality in Makham Sub-district, Chanthaburi Province)
วิทยานิพนธ์ พัชมณฑ์ ฤทธิชัย สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
83 2558 การศึกษาสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด (A study of administration according to good governance of administrators of vocational colleges in Rayong, Chanthaburi and Trat Provinces.)
วิทยานิพนธ์ ไพฑูรย์ สุขผลานันท์ สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
84 2558 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Transformational leadershipof school administrator affecting students quality as basic educational standard)
วิทยานิพนธ์ ยุวดี แก้วสอน สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
85 2558 ความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (Satisfaction with the services of private hospital services in Mueang District, Chanthaburi Province)
วิทยานิพนธ์ วิกานดา วิทยาแพทย์ สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
86 2558 การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดตราด (Development of biodiesel process from crude palm oil to encourage small-scale palm oil industry in Trat Province.)
วิทยานิพนธ์ วิทยา เจริญเศรษฐกุล สาขาการจัดการงานวิศวกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
87 2558 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 (The relationship between the transformation leadership style of school administrators and teacher is job satisfaction in school of under Chanthaburi Educational Service Area 1)
วิทยานิพนธ์ สมหมาย โอภาษี สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
88 2558 การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (The development of causal relationship model of factors affecting visionary leadership of administrators of Secondary Education Service Area Office 18)
วิทยานิพนธ์ สมัชชา จันทร์แสง สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
89 2558 ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (Effects of instruction using inquiry towards learning achievement and analytical thinking abilities of Prathomsuksa IV students)
วิทยานิพนธ์ สัญญา ศรีคงรักษ์ สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
90 2558 การศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด (A study of the participation in educational management of the committee of basic educational school in Rayong, Chanthaburi and Trat Provinces)
วิทยานิพนธ์ สุขตา แดงสุวรรณ์ สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
91 2558 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (The development of learning achievement by using learning activities on basic skills and Thai dancing show training for matayom I students)
วิทยานิพนธ์ หยาดพิรุณ พวงสุวรรณ์ สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
92 2558 การศึกษาบทบาทการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา (A study of school administrators administrative roles under the office of Chachoengsao Primary Educational Service Area)
วิทยานิพนธ์ อรุณี ทองนพคุณ สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
93 2558 บทบาท ผลกระทบ และมาตรการแก้ไขเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ ในเขตชุมชนชาวประมงของจังหวัดชายแดนไทย - กัมพูชา : กรณีศึกษา อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (Roles, impacts and resolution measures concerning transnational workers in fishing community of Thai - Cambodia borderzone Province : a case study of Amphoe Laem Sing, Chanthaburi Province)
วิทยานิพนธ์ อัศวิน แก้วพิทักษ์ สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
94 2558 วัฒนธรรมองค์กรในทัศนะของพนักงานบริษัทในตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (Employees’ opinion towards organizational culture of companies in Nikompattana Sub-district, Nikompattana District, Rayong Province.)
วิทยานิพนธ์ สนธยา เกรียงไกร ณ พัทลุง สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
95 2558 การศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงรมแผ่นยางพาราแบบมีส่วนร่วมสหกรณ์กองทุนสวนยางวังแซ้ม จำกัด และสหกรณ์กองทุนสวนยาง วังพรหม จำกัด จังหวัดจันทบุรี (Study and development of participatory management of smoked rubber sheet house of Wang Saem Rubber Fund Cooperative Limited and Wang Prom Rubber Fund Cooperative Limited, Chanthaburi Provinces)
วิทยานิพนธ์ บุญฤทธิ์ บัวระบัติ สาขาการจัดการงานวิศวกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
96 2558 การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD และเทคนิค TAI ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (The comparision of ability in solving mathematical problems utilizing the cooperative learning techniques of STAD and TAII of mathayomsuksa 1 students )
วิทยานิพนธ์ มินตา ชนะสิทธิ์ สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
97 2558 การพัฒนาเครื่องสีข้าวและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวสารของสมาชิกกลุ่มชาวนา ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (Development of a rice mill machine and a packaging design for farmer groups at Tapon Khlung District, Chanthaburi Province)
วิทยานิพนธ์ สมพล ผลมูล สาขาการจัดการงานวิศวกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
98 2558 วัฒนธรรมชองกับวิถีเกษตรกรรมพื้นบ้าน : กรณีศึกษาชุมชนชองในอําเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี (Chong culture and indigenous agricultural way : A case study of Chong community in Khao Khichakut Area, Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ กมลา ศรีเมือง สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
99 2558 การเมืองและความขัดแย้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก (Politics and conflicts of local administration : A case study of one municipality in the Eastern Region)
ภาคนิพนธ์ กัญญาณัฐ พานทอง สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
100 2558 ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองในช่วงการเมืองสองขั้วของประชาชนในเขตอําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (Factors affecting political information perception during bipolar politics to people in Makham District, Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ ชิดชนก เชื้อแก้ว สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์