ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

ค้นหาวิทยานิพนธ์

กำหนดรูปแบบการค้นหาวิทยานิพนธ์
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขาวิทยานิพนธ์
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

แสดงรายการค้นหาวิทยานิพนธ์

แสดงรายการค้นหาวิทยานิพนธ์
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานวิทยานิพนธ์
241 2555 การปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขาของผู้นำครัวเรือนบ้านหนองอ้อ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (Implementation of buddhist threeford training perfomed by household leaders at Ban Nongor, Makham District, Chanthaburi Province)
วิทยานิพนธ์ พระทัชชกร อุชุโก (ครองศักดิ์) สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
242 2555 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อพุทธวิธีการสอนแบบไตรสิกขาในโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี (Satisfaction of students in grade six toward buddhist threefold training in Anuban Chanthaburi School)
วิทยานิพนธ์ พระธีระ จิตฺตโสภโณ (ขาวแจ้ง) สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
243 2555 การปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ของโรงเรียน บ้านแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (Implementation of desirable characteristics performed by students in the second class-range at Ban kaew School, Muang, Chanthaburi)
วิทยานิพนธ์ พระมหาอดิศักดิ์ เตชปญฺโญ (โจมรัมย์) สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
244 2555 คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศ (The work life quality of nurses in Bhumibol Adulyadej Hospital under the directorate of medical services, Royal Thai Air Force)
ภาคนิพนธ์ จิรวดี ตั้งมั่น สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
245 2555 การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการสหกรณ์ยางพาราตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราด (Management method for para rubber Co-Operative group in Huangnamkhaw Sub - District, Muang District, Trat Province)
ภาคนิพนธ์ จุฬารัตน์ บุษบงษ์ สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
246 2555 การจัดการความรู้ของบุคลากรเทศบาลตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด (Knowledge management of personnel staff in Santung District Municipality in Khaosaming District of Trat)
ภาคนิพนธ์ ชนิษา ศักดิ์แพทย์ สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
247 2555 การนำระบบสารสนเทศมาใช้จัดการด้านบัญชีของกองทุนหมู่บ้านภายใน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (The use of information technology system in accounting management of village fund in Thamai District Chanthaburi )
ภาคนิพนธ์ ยุทธนา ศรีเปรื่อง สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
248 2555 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด (Factors affecting people’s involvement in administration of Namchieo Subdistrict Municipality, Laemngop District, Trat Province)
ภาคนิพนธ์ รัชดาภรณ์ ประถมวงษ์ สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
249 2555 คุณภาพการให้บริการงานจัดเก็บภาษีของกองคลัง เทศบาลตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด (The quality of tax collection service of finance division in Khao Sa Ming Municipality in Trat )
ภาคนิพนธ์ วารี โทนหงสา สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
250 2555 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (Opinzons concern the core competencies university employers (support line) of the persinent Office of the Rambhai Barni Rajabhat Univesity)
ภาคนิพนธ์ สมฤทัย อยู่รอต สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
251 2555 การพัฒนาเครื่องฉีดพ่นสารเคมีแบบผสมกับอากาศติดตั้งกับจักรยานยนต์พ่วงข้าง (Development of air blast sprayer install with side car)
วิทยานิพนธ์ พีระ บุนนาค สาขาการจัดการงานวิศวกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
252 2555 สภาพปัญหาการบริหารงานของเทศบาลตำบลในเขตอำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด (The condition of administrative problems of local government in Trat prefecture Area of Trat Province )
ภาคนิพนธ์ สุคนธ์ ตรากูล สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
253 2555 ศึกษาศาสตร์โหงวเฮ้งเพื่อการประยุกต์ใช้ในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในองค์การธุรกิจขนาดย่อม จังหวัดตราด (The application of chinese astrology in the recruitment process of the SME business organizations in Trat Province)
ภาคนิพนธ์ สุภลัคน์ วงศ์ไพศาลลักษณ์ สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
254 2555 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในชุมชนชายฝั่งทะเล ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (Participation of people for coastal erosion protection in Kohperd, Lamsing, Chanthaburi Community)
วิทยานิพนธ์ รุจาพร ไชยพงษ์ สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
255 2555 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ รายวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้การจัดการ เรียนรู้แบบ โครงงานเป็นฐาน สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (The development of creative thinking in computer subject the learning areas of occupations and technology using project - based learning for pratomsuksa five students)
วิทยานิพนธ์ เรวดี รัตนวิจิตร สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
256 2555 ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (The conciliators job efficiency in the Chanthaburi Provincial Court)
ภาคนิพนธ์ อิงครัตน์ ศรีไพโรจน์ สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
257 2555 การศึกษาปัญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (A study of internal supervision problems according to administrators and teachers ’Opinions in schools under the Office of Trat Primary Educational Service Area)
วิทยานิพนธ์ วิภา อยู่คง สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
258 2555 การบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี (Total quality management affecting effectiveness of school under the Chanthaburi Primary Educational Service Area Office)
วิทยานิพนธ์ อลิษา สุคุณพันธ์ สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
259 2555 ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของบุคลากรสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรีและหน่วยงานในสังกัด (The self-directed learning readiness of personnel staff in the Office of Agricultural Research and Development Region 6 in Chanthaburi)
ภาคนิพนธ์ กชกร จอมขันเงิน สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ