ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

ค้นหาวิทยานิพนธ์

กำหนดรูปแบบการค้นหาวิทยานิพนธ์
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขาวิทยานิพนธ์
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

แสดงรายการค้นหาวิทยานิพนธ์

แสดงรายการค้นหาวิทยานิพนธ์
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานวิทยานิพนธ์
201 2556 ความต้องการของประชาชนที่มีต่อการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (Public needs for infrastructure service of Thab Chang Sub-district Municipality in Soidow District Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ นริทธิ์ สุขอำไพจิตร สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
202 2556 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (Public participation in good local management system of Khlong Na Rai Sub-district administration organization Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ บันเทิง ผลอำพันธุ์ สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
203 2556 องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนวดแผนไทยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี (Local Wisdom Knowledge of Thai Massage in Chanthaburi Province.)
วิทยานิพนธ์ ภาวิณี เปรื่องปราชญ์ สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
204 2556 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของประชาชนเขตเทศบาลเมืองตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด (Factors affecting voters Decision making in mayor election in Trat Town Municipality Area, Muang District, Trat Province )
ภาคนิพนธ์ บุญญฤทธิ์ โชคอุดมพร สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
205 2556 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษากรณีเทศบาลตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (Public participation in local development : case study of The Luang Sub-district Municipality in Makham District Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ ประเดิม แพทย์รังษี สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
206 2556 มาตรการในการจัดการขยะในทัศนะของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี (Public attitudes tow ards measures of solid waste management in Kra Jae Sub-district Administration Organization Na Yat Am district Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ ปริญญา นกสุนทร สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
207 2556 ปัจจัยที่มีผลต่อการนำนโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองมาปฏิบัติในจังหวัดจันทบุรี : กรณีศึกษาสภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดจันทบุรี (Affecting factors towards the use of self - management local development policy in Chanthaburi province )
ภาคนิพนธ์ ปัญญวัฒน์ กระทุ่มเขต สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
208 2556 คุณภาพการให้บริการงานจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (The service quality of tax collection in Khlung District Administration Organization in Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ ผุสดี แสนเสนาะ สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
209 2556 ผลกระทบของการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสนามไชยที่มีต่อการบริการสุขภาพของประชาชนในเขตตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ( Impacts of sanam chai health promoting hospital management to healthcare service of people in Sanam Chai Sub-district Na Yai Am District Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ พงศกร ปาณัณณพ สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
210 2556 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะพลาสติกออกจากขยะชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเพ จังหวัดระยอง (Affecting factors towards public participation in plastic scrap separation of Ban Phe Sub-district Municipality Rayong Province)
ภาคนิพนธ์ พงษ์ปกรณ์ สิงหเขตวิทยบุญ สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
211 2556 เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : กรณีศึกษาชุมชนริมน้ำจันทบูร (Creating economic for developing ecotourism : case study of the Chanthaburi Riverside Village)
ภาคนิพนธ์ พลอยบุศรา วิเศษภูติ สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
212 2556 ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการคิดวิเคราะห์วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (The Effects of The STAD Cooperative Learning Technique towards Learning Achievement and Critical Thinking Skills in Mathematics of Pratomsuksa 6 Students.)
วิทยานิพนธ์ วัลยา บุญอากาศ สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
213 2556 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 ในจังหวัดตราด (The Development of Electronic Book on Information Technology and Communication Subject for Mathayomsuksa I Students, Secondary School under the Secondary Educational Service Area Office 17 in Trat Province.)
วิทยานิพนธ์ อรสา พานิชเจริญผล สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
214 2556 การศึกษาสภาพการนิเทศงานวิชาการในสถานศึกษาตามความคิดเห็น ของผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง (A Study of the Academic Supervision in School by the Opinion of the Supervisors and the Supervision under the Office of Rayong Primary Educational Service Area)
วิทยานิพนธ์ อวัสดา อารอบ สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
215 2556 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา กับพฤติกรรมการสอนของครูสังกัดเทศบาลในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด (A Study of the Relation between Internal Supervision Process with Teaching Behaviors of Teachers under the Municipalities in Rayong Chanthaburi and Trat Provinces)
วิทยานิพนธ์ สุจิตรา แซ่จิว สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
216 2556 การศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (A Study of School Administrators and Teachers’ Opinions under the Office of Trat Primary Educational Service Areatoward the Administrators’skill)
วิทยานิพนธ์ เสาวภา พรเสนาะ สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
217 2556 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา กับการบริหารวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง (A Study of the Relationship between Managerial skills of School Administrators and Academic Administration of School under the Office of Rayong Primary Educational Service Area)
วิทยานิพนธ์ คาวี เจริญจิตต์ สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
218 2556 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (A Study of the Realationship between School Administrators Leadership and Teachers Job Satisfaction under the Secondary Educational Services Area Office 7)
วิทยานิพนธ์ ปราณี เข็มทอง สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
219 2556 การจัดการพลังงานไฟฟ้าในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี (Electrical Energy Management in Faculty of Industrial Technology and Gemological Sciences, Rambhai Barni Rajabhat University)
วิทยานิพนธ์ กฤษณะ จันทสิทธิ์ สาขาการจัดการงานวิศวกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
220 2556 การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวเกรียบหอยนางรมดิบแห้ง กลุ่มหอยนางรมครบวงจรคุ้งกระเบน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (Development of production process of dried raw oyster cracker on oyster cycle Kung Krabaen Grouq, Kung Krabaen Bay Royal Development Study Center, Tha Mai, Chanthaburi Province)
วิทยานิพนธ์ ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล สาขาการจัดการงานวิศวกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม