ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

ค้นหาวิทยานิพนธ์

กำหนดรูปแบบการค้นหาวิทยานิพนธ์
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขาวิทยานิพนธ์
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

แสดงรายการค้นหาวิทยานิพนธ์

แสดงรายการค้นหาวิทยานิพนธ์
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานวิทยานิพนธ์
181 2556 รูปแบบและกระบวนการทุจริตซื้อเสียงเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่11) พ.ศ. 2551 ในการรับรู้ของประชาชน : กรณีศึกษาประชาชนเขตตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (Public Awareness of Forms and Processes of village Headmen Election Corruption in Accordance With The Local Govermment Act (No.11) 2551 : Case Study of Ta Kad Ngoa Subdistrict Thamai District Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ เมธี รัตนสุวรรณ์ สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
182 2556 ความพร้อมในการบริหารงานคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดจันทบุรี (The Resdiness In Finance Administration with the Operation of Electronic System (e-LAAS) Sub-district Administration Organization In Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ วรรณา เจริญนาน สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
183 2556 ผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่มีทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ในเขตเทศบาลตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (The Impact of Tourism towards Economics and Community of Ban Phe Sub-district Municipality Rayong Province)
ภาคนิพนธ์ วิมาดา ไกรเดช สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
184 2556 ปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองที่มีผลต่อการกำหนดความเหมาะสมของราคาค่างานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ในทัศนะของบุคลากรด้านช่างโยธา (Political and economical factors affecting construction pricing of local government organization in the opinion of government civil engineers in chanthaburi province)
ภาคนิพนธ์ ศักดา เจริญผล สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
185 2556 การก่อรูปและการขยายตัวขององค์กรประชาสังคมท้องถิ่นในภาคตะวันออก : กรณีศึกษามูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ (Formation and expansion of local civil society organization in the eastern region : case study of Agri-Nature Foundation)
ภาคนิพนธ์ ฐิตารีย์ เกี่ยวคุ้มภัย สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
186 2556 ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการก่อรูปองค์กรประชาสังคมท้องถิ่นในทัศนะของคนพิการ : กรณีศึกษาชมรมผู้พิการตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด (Affecting factors toward local community organization in attitudes of people with disabilities : Case Study of Disabled People Association in Sa To Sub-district, Khao Saming District, Trat Province)
ภาคนิพนธ์ ศิมาพร จันทร์วงษ์ สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
187 2556 การบริหารจัดการองค์กรประชาสังคมท้องถิ่น : กรณีศึกษาระบบการบริหารจัดการชมรมของอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล (Governance of local civil society organization : case study of Cathedral of Mary Immaculate Conception Association)
ภาคนิพนธ์ ณฐพร ถนอมวงษ์ สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
188 2556 ความเป็นจริงกับความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (Reality and expectation of people towards Tapon Sub-district administration organization)
ภาคนิพนธ์ ณัฐนันท์ สุขสวัสดิ์ สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
189 2556 บทบาทของวัดในฐานะที่เป็นพื้นที่สาธารณะของชุมชนท้องถิ่น : กรณีศึกษาวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (Roles of buddhist monastery as community is public space : case study of wat phai lom (the royal temple) In Chanthanimit Sub-district Muang District Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ เดชฤทธิ์ ศุภพร สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
190 2556 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการขยายตัวของตลาดการค้าลำไยแห่งใหม่ในเขตจังหวัดจันทบุรี (Political economy of new longan Market Expansion in Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ ทรงศักดิ์ ทองขำ สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
191 2556 การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของลูกพันธุ์กุ้งขาวบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด (The Marketing Mix Factors of White Shrimps at Charoen Pokphand Foods Public Company Limited in Laemngob in Trat Province)
ภาคนิพนธ์ ศิริยศ แช่มช้อย สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
192 2556 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (Students Opinions towards the Activity Participation in Rambhai Barni Rajabhat University)
ภาคนิพนธ์ ศุภลักษณ์ ร่วมจิตร สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
193 2556 ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของกำลังพลชั้นประทวน พลทหาร และอาสาสมัครในพื้นที่ปฏิบัติงานของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี และตราด (The Morale of the Working Soldiers in the Royal Thai Marines Task Force of Chanthaburi and Trat Province)
ภาคนิพนธ์ สมบัติ ปัญญาจิรพงศ์ สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
194 2556 ประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเมืองตราด (Efficiency in Service Operation of Excise Service Office Trat Area)
ภาคนิพนธ์ สมหญิง เปี่ยมฤทัย สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
195 2556 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินนโยบายการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (Public Participation in Good Governance Policy Making of Saton Sub-district Administrative Organization Soi Dao District Chanthaburi Province.)
ภาคนิพนธ์ สุชิน รุดดิษฐ สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
196 2556 ผลกระทบและการจัดการขยะในทัศนะของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด (Impacts and People is Attitudes towards Solid Waste Management of Koh Chang Sub-district Municipality in Koh Chang District Trat Province. )
ภาคนิพนธ์ สุภาภรณ์ บุญทากลาง สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
197 2556 การประเมินผลโครงการบูรณาการขยายผลต้นแบบสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี โดยพลังเบญจภาคี จังหวัดจันทบุรี (Evaluation of the Prototype Integrative Project of Healthcare Promotion Operated by Benjaphakhee Partnership in Chanthaburi Province.)
ภาคนิพนธ์ สุริวงษ์ รัตนชูศรี สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
198 2556 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเกาะกูด จังหวัดตราด (Factors Affecting the Tourists’ Decision towards Kood Island’s Tourism in Trat Province.)
ภาคนิพนธ์ หนึ่งฤทัย ศิลาอาศน์ สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
199 2556 เศรษฐศาสตร์การเมืองของความขัดแย้งในการบริหารจัดการกีฬาฟุตบอลอาชีพท้องถิ่นในภาคตะวันออก : กรณีศึกษา สโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี (Political economy in the conflict of professional football league management in the eastern region : Case study of the chanthaburi football club)
ภาคนิพนธ์ ทวี ปิยะโอสถสรรค์ สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
200 2556 การยอมรับแนวคิดเกษตรอินทรีย์ในทัศนะของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่การปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (Crofters acceptance of organic farming in the area of Khom Bang Sub-district Administration Organization Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ ทองพูน กองจินดา สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์