ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

แสดงรายการวิทยานิพนธ์ทั้งหมด

แสดงรายการวิทยานิพนธ์
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขาวิทยานิพนธ์
161 2556 ผลกระทบและการจัดการขยะในทัศนะของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด (Impacts and People is Attitudes towards Solid Waste Management of Koh Chang Sub-district Municipality in Koh Chang District Trat Province. )
ภาคนิพนธ์ สุภาภรณ์ บุญทากลาง คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
162 2556 การประเมินผลโครงการบูรณาการขยายผลต้นแบบสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี โดยพลังเบญจภาคี จังหวัดจันทบุรี (Evaluation of the Prototype Integrative Project of Healthcare Promotion Operated by Benjaphakhee Partnership in Chanthaburi Province.)
ภาคนิพนธ์ สุริวงษ์ รัตนชูศรี คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
163 2556 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเกาะกูด จังหวัดตราด (Factors Affecting the Tourists’ Decision towards Kood Island’s Tourism in Trat Province.)
ภาคนิพนธ์ หนึ่งฤทัย ศิลาอาศน์ คณะวิทยาการจัดการ
164 2556 เศรษฐศาสตร์การเมืองของความขัดแย้งในการบริหารจัดการกีฬาฟุตบอลอาชีพท้องถิ่นในภาคตะวันออก : กรณีศึกษา สโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี (Political economy in the conflict of professional football league management in the eastern region : Case study of the chanthaburi football club)
ภาคนิพนธ์ ทวี ปิยะโอสถสรรค์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
165 2556 การยอมรับแนวคิดเกษตรอินทรีย์ในทัศนะของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่การปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (Crofters acceptance of organic farming in the area of Khom Bang Sub-district Administration Organization Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ ทองพูน กองจินดา คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
166 2556 ความต้องการของประชาชนที่มีต่อการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (Public needs for infrastructure service of Thab Chang Sub-district Municipality in Soidow District Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ นริทธิ์ สุขอำไพจิตร คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
167 2556 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (Public participation in good local management system of Khlong Na Rai Sub-district administration organization Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ บันเทิง ผลอำพันธุ์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
168 2556 องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนวดแผนไทยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี (Local Wisdom Knowledge of Thai Massage in Chanthaburi Province.)
วิทยานิพนธ์ ภาวิณี เปรื่องปราชญ์ คณะวิทยาการจัดการ
169 2556 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของประชาชนเขตเทศบาลเมืองตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด (Factors affecting voters Decision making in mayor election in Trat Town Municipality Area, Muang District, Trat Province )
ภาคนิพนธ์ บุญญฤทธิ์ โชคอุดมพร คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
170 2556 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษากรณีเทศบาลตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (Public participation in local development : case study of The Luang Sub-district Municipality in Makham District Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ ประเดิม แพทย์รังษี คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
171 2556 มาตรการในการจัดการขยะในทัศนะของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี (Public attitudes tow ards measures of solid waste management in Kra Jae Sub-district Administration Organization Na Yat Am district Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ ปริญญา นกสุนทร คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
172 2556 ปัจจัยที่มีผลต่อการนำนโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองมาปฏิบัติในจังหวัดจันทบุรี : กรณีศึกษาสภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดจันทบุรี (Affecting factors towards the use of self - management local development policy in Chanthaburi province )
ภาคนิพนธ์ ปัญญวัฒน์ กระทุ่มเขต คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
173 2556 คุณภาพการให้บริการงานจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (The service quality of tax collection in Khlung District Administration Organization in Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ ผุสดี แสนเสนาะ คณะวิทยาการจัดการ
174 2556 ผลกระทบของการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสนามไชยที่มีต่อการบริการสุขภาพของประชาชนในเขตตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ( Impacts of sanam chai health promoting hospital management to healthcare service of people in Sanam Chai Sub-district Na Yai Am District Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ พงศกร ปาณัณณพ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
175 2556 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะพลาสติกออกจากขยะชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเพ จังหวัดระยอง (Affecting factors towards public participation in plastic scrap separation of Ban Phe Sub-district Municipality Rayong Province)
ภาคนิพนธ์ พงษ์ปกรณ์ สิงหเขตวิทยบุญ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
176 2556 เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : กรณีศึกษาชุมชนริมน้ำจันทบูร (Creating economic for developing ecotourism : case study of the Chanthaburi Riverside Village)
ภาคนิพนธ์ พลอยบุศรา วิเศษภูติ คณะวิทยาการจัดการ
177 2556 ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการคิดวิเคราะห์วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (The Effects of The STAD Cooperative Learning Technique towards Learning Achievement and Critical Thinking Skills in Mathematics of Pratomsuksa 6 Students.)
วิทยานิพนธ์ วัลยา บุญอากาศ คณะครุศาสตร์
178 2556 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 ในจังหวัดตราด (The Development of Electronic Book on Information Technology and Communication Subject for Mathayomsuksa I Students, Secondary School under the Secondary Educational Service Area Office 17 in Trat Province.)
วิทยานิพนธ์ อรสา พานิชเจริญผล คณะครุศาสตร์
179 2556 การศึกษาสภาพการนิเทศงานวิชาการในสถานศึกษาตามความคิดเห็น ของผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง (A Study of the Academic Supervision in School by the Opinion of the Supervisors and the Supervision under the Office of Rayong Primary Educational Service Area)
วิทยานิพนธ์ อวัสดา อารอบ คณะครุศาสตร์
180 2556 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา กับพฤติกรรมการสอนของครูสังกัดเทศบาลในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด (A Study of the Relation between Internal Supervision Process with Teaching Behaviors of Teachers under the Municipalities in Rayong Chanthaburi and Trat Provinces)
วิทยานิพนธ์ สุจิตรา แซ่จิว คณะครุศาสตร์