ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

แสดงรายการวิทยานิพนธ์ทั้งหมด

แสดงรายการวิทยานิพนธ์
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขาวิทยานิพนธ์
141 2556 ผลกระทบของนโยบายการกระจายอำนาจการปกครองสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (Impacts of decentralization policy of local administration organization : case study of Khlong Na Rai Sub-district Administration Organization Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ ชลาลัย จันทราวดี คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
142 2556 ความพึงพอใจของประชาชนและมาตรการในการบริการของเทศบาลเนินสูง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (Public satisfaction to measures of public service in neon soong Sub-district Municipality Tha Mai District Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ ชาญณรงค์ ธนะมูล คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
143 2556 ทัศนคติของสมาชิกเกี่ยวกับปัจจัยเชิงทรัพยากรและกระบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตำบลวังแซ้ม :  กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (Attitudes of Farmers in the Membership of Farmers Rehabilitation and Development Fund Act toward Political Movements)
ภาคนิพนธ์ ภากร สงเคราะห์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
144 2556 ความต้องการของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด (People is needs in public service of Trat Municipality Muang District Trat Province)
ภาคนิพนธ์ มงคล วิภาตนาวิน คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
145 2556 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี (Public participation in local development system : case study in solid waste management of Khlung Municipality Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ มหคุณาภรณ์ ชัยวีรกุล คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
146 2556 รูปแบบและกระบวนการทุจริตซื้อเสียงเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่11) พ.ศ. 2551 ในการรับรู้ของประชาชน : กรณีศึกษาประชาชนเขตตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (Public Awareness of Forms and Processes of village Headmen Election Corruption in Accordance With The Local Govermment Act (No.11) 2551 : Case Study of Ta Kad Ngoa Subdistrict Thamai District Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ เมธี รัตนสุวรรณ์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
147 2556 ความพร้อมในการบริหารงานคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดจันทบุรี (The Resdiness In Finance Administration with the Operation of Electronic System (e-LAAS) Sub-district Administration Organization In Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ วรรณา เจริญนาน คณะวิทยาการจัดการ
148 2556 ผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่มีทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ในเขตเทศบาลตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (The Impact of Tourism towards Economics and Community of Ban Phe Sub-district Municipality Rayong Province)
ภาคนิพนธ์ วิมาดา ไกรเดช คณะวิทยาการจัดการ
149 2556 ปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองที่มีผลต่อการกำหนดความเหมาะสมของราคาค่างานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ในทัศนะของบุคลากรด้านช่างโยธา (Political and economical factors affecting construction pricing of local government organization in the opinion of government civil engineers in chanthaburi province)
ภาคนิพนธ์ ศักดา เจริญผล คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
150 2556 การก่อรูปและการขยายตัวขององค์กรประชาสังคมท้องถิ่นในภาคตะวันออก : กรณีศึกษามูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ (Formation and expansion of local civil society organization in the eastern region : case study of Agri-Nature Foundation)
ภาคนิพนธ์ ฐิตารีย์ เกี่ยวคุ้มภัย คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
151 2556 ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการก่อรูปองค์กรประชาสังคมท้องถิ่นในทัศนะของคนพิการ : กรณีศึกษาชมรมผู้พิการตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด (Affecting factors toward local community organization in attitudes of people with disabilities : Case Study of Disabled People Association in Sa To Sub-district, Khao Saming District, Trat Province)
ภาคนิพนธ์ ศิมาพร จันทร์วงษ์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
152 2556 การบริหารจัดการองค์กรประชาสังคมท้องถิ่น : กรณีศึกษาระบบการบริหารจัดการชมรมของอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล (Governance of local civil society organization : case study of Cathedral of Mary Immaculate Conception Association)
ภาคนิพนธ์ ณฐพร ถนอมวงษ์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
153 2556 ความเป็นจริงกับความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (Reality and expectation of people towards Tapon Sub-district administration organization)
ภาคนิพนธ์ ณัฐนันท์ สุขสวัสดิ์ คณะวิทยาการจัดการ
154 2556 บทบาทของวัดในฐานะที่เป็นพื้นที่สาธารณะของชุมชนท้องถิ่น : กรณีศึกษาวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (Roles of buddhist monastery as community is public space : case study of wat phai lom (the royal temple) In Chanthanimit Sub-district Muang District Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ เดชฤทธิ์ ศุภพร คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
155 2556 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการขยายตัวของตลาดการค้าลำไยแห่งใหม่ในเขตจังหวัดจันทบุรี (Political economy of new longan Market Expansion in Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ ทรงศักดิ์ ทองขำ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
156 2556 การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของลูกพันธุ์กุ้งขาวบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด (The Marketing Mix Factors of White Shrimps at Charoen Pokphand Foods Public Company Limited in Laemngob in Trat Province)
ภาคนิพนธ์ ศิริยศ แช่มช้อย คณะวิทยาการจัดการ
157 2556 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (Students Opinions towards the Activity Participation in Rambhai Barni Rajabhat University)
ภาคนิพนธ์ ศุภลักษณ์ ร่วมจิตร คณะวิทยาการจัดการ
158 2556 ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของกำลังพลชั้นประทวน พลทหาร และอาสาสมัครในพื้นที่ปฏิบัติงานของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี และตราด (The Morale of the Working Soldiers in the Royal Thai Marines Task Force of Chanthaburi and Trat Province)
ภาคนิพนธ์ สมบัติ ปัญญาจิรพงศ์ คณะวิทยาการจัดการ
159 2556 ประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเมืองตราด (Efficiency in Service Operation of Excise Service Office Trat Area)
ภาคนิพนธ์ สมหญิง เปี่ยมฤทัย คณะวิทยาการจัดการ
160 2556 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินนโยบายการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (Public Participation in Good Governance Policy Making of Saton Sub-district Administrative Organization Soi Dao District Chanthaburi Province.)
ภาคนิพนธ์ สุชิน รุดดิษฐ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์