ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

แสดงรายการวิทยานิพนธ์ทั้งหมด

แสดงรายการวิทยานิพนธ์
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขาวิทยานิพนธ์
121 2557 รูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ในเขตภาคตะวันออก (A study of administrator’s decision making behavior’s models of Non-Formal and Informal education district centers in the eastern region)
วิทยานิพนธ์ วุฒิชัย ชมภู คณะครุศาสตร์
122 2557 พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จังหวัดจันทบุรี (Energy conservation behavior of Makham Sansern high school students, Chanthaburi province)
วิทยานิพนธ์ พระบัญชา พลประสิทธ์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
123 2557 การศึกษาสภาพการบริหารจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี (A study of the educational administration conditions for child development centers of the local government in Chanthaburi Province)
วิทยานิพนธ์ พรพรรณ อรุณเวช คณะนิติศาสตร์
124 2557 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี (Work performance satisfaction of teachers in child development centers under local administration organizations in Chanthaburi Province)
วิทยานิพนธ์ ละไพร โอวาททัศนีย์ คณะครุศาสตร์
125 2557 การลดความสูญเสียจากกระบวนการฉีดพลาสติก โดยใช้หลัก 3R กรณีศึกษา : บริษัท 687 พลาสติก แอนด์ โมลด์ จํากัด (Applying the 3R Concept to Waste Reduction in Plastic Injection Process A Case Study : 687 Plastic and Mold Co.,Ltd.)
วิทยานิพนธ์ มงคล ยุพัฒน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
126 2557 การปรับตัวของผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับในทัศนะของผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี (Gems and jewelry entrepreneurs attitudes in Chanthaburi Province towards business adaptation)
วิทยานิพนธ์ วไลภรณ์ สูตภูมิ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
127 2557 การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (Teachers participation in academic administration under Trat Primary Educational Service Area Office)
วิทยานิพนธ์ วีระศักดิ์ วงศ์อินทร์ คณะครุศาสตร์
128 2557 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาและวัฒนธรรมองค์การตามความคิดเห็นของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (Relationship between transformational leadership of school principal and organizational culture as teachrs opinion in basic school under the Office of Secondary Educational Service Area 18)
วิทยานิพนธ์ สุกัญญา พูลกสิ คณะครุศาสตร์
129 2557 การพัฒนาเด็กแบบองค์รวมในทัศนะของผู้ปกครองเด็ก ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดตราด (Holistic child development in the attitudes of Wat Phai Lom Pre - primary education center in Muang District Trat Province)
วิทยานิพนธ์ อภิญญา จรุงพัฒนานนท์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
130 2557 การพัฒนาเกษตรทางเลือกในทัศนะของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด (Alternative agriculture development in the opinion of people in Sator Subdistrict Administrative Organization, Khaosaming District, Trat Province)
ภาคนิพนธ์ กิตติวัฒน์ ทิพย์วัลย์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
131 2557 ผลกระทบของบ่อนการพนันบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ในอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (Impact of Thailand-Cambodia Borderline Casino in Pongnamron District Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ พิเชษฐ์ คนซื่อ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
132 2557 หลักธรรมที่ใช้ในการบริหารของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ วัดป่าเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (Buddhist Concept to Manage Sadja Sasomsub Group in Wat Pa Tepnimit, Pongnamron, Chantaburi)
วิทยานิพนธ์ พระจรินทร์ สุทนุโต (จันขาว) คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
133 2557 ภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ในทัศนะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (The image of buddhist monks towards the opinion of junior high school students in Soi Dao District, Chanthaburi)
วิทยานิพนธ์ ณัฐธัญพงศ์ กสิพันธุ์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
134 2557 หลักธรรมที่ใช้ในการบริหารของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ วัดป่าเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (Buddhist concept to manage Sadja Sasomsub Group in Wat Pa Tepnimit, Pongnamron, Chantaburi)
วิทยานิพนธ์ พระจรินทร์ สุทนฺโต (จันขาว) คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
135 2557 การปฏิบัติตนตามหลักโลกิยธรรมของพุทธศาสนิกชนในตำบลสีพยา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (Loki Dhamma practice of Buddhists in Si Phaya Subdistrict, Thamai, Chanthaburi)
วิทยานิพนธ์ พระศุภรงค์ ปชฺโชโต (จันทกิจ) คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
136 2557 ออกแบบและพัฒนาชุดทดลองพื้นเอียงเพื่อวัดค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน (Design and development of inclined plane apparatus for friction coefficient measurement)
วิทยานิพนธ์ ณัฏฐิกา สมัยมงคล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
137 2556 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ของบริษัท AAM จัดไฟแนนซ์ ในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี (Factors Affecting the Decision in Choosing Carloan from AAM Capital Service Company Limited in Chanthaburi Province.)
วิทยานิพนธ์ จตุพล รุ่งเรือง คณะวิทยาการจัดการ
138 2556 การพัฒนาแหล่งพลังงานเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกด้วยเตาเผาแกลบ (Development of energy source for paddy dryer with rice husk furnace)
วิทยานิพนธ์ เรวิช บุตรพรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
139 2556 ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้การเรียนรู้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ ในสาระพัฒนาสังคมและ ชุมชนของผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง (The Critical Thinking Ability by Using Confrontation Learning Process in Social and Community Development Course of Mathayomsuksa Students from Khao Chamao District Non-Formal and Informal Education Centre Rayong)
วิทยานิพนธ์ จิระ ว่องไววิริยะ คณะครุศาสตร์
140 2556 ความกตัญกตเวทีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี (The Gratitude Level of Wat Khaosukim High School Students in Chanthaburi Province. )
วิทยานิพนธ์ พระฐิติพันธุ์ สุขวฒฺฑโก (โพธิ์กระสังข์) คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์