ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

แสดงรายการวิทยานิพนธ์ทั้งหมด

แสดงรายการวิทยานิพนธ์
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขาวิทยานิพนธ์
121 2556 การผลิตถ่านอัดแท่งจากเปลือกทุเรียนในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (Charcoal Briquette from Durian Husk in Tombol Kwuanhuk Community Enterprise, Khlung, Chanthaburi)
วิทยานิพนธ์ นริศ ชุดสว่าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
122 2556 คุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (The Ethical Characteristics of Students at Makham Sansern School from Makham District in Chanthaburi.)
วิทยานิพนธ์ พระไพศาล รกฺขิตธมฺโม (อิ่มผอง) คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
123 2556 การศึกษาสภาพปัญหาทรัพยากรการบริหารสำหรับการสอนภาษาจีนในโรงเรียนประเภทการศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในภาคตะวันออก (A study of administrative resource problems for Chinese language teaching in Suksasongkroa schools under the Office of Private Education Commission in the eastern region)
วิทยานิพนธ์ อุไรวรรณ ปฐมบูรณ์ คณะครุศาสตร์
124 2556 การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 (Participation in Education Administration of School Committee under the Office of Chanthaburi Primary Educational Service Area 1)
วิทยานิพนธ์ ปัญญา ธิมาชัย คณะครุศาสตร์
125 2556 การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษโดยเทคนิคการใช้คําถาม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (The Development of the English skill activities package through the Questioning Technique for students in grade six.)
วิทยานิพนธ์ คนึงนิจ รุ่งโรจน์ คณะครุศาสตร์
126 2556 การประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบการจัดการเรียนการสอน แบบคละชั้นของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 (The Evaluation of Model Small Schools with Multiclass Learning Project of Chanthaburi Educational Service Area Office)
วิทยานิพนธ์ ชนิศกานต์ ลภะวงศ์ คณะครุศาสตร์
127 2556 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารวิชาการกับวินัยในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (A Study of the Relationship between Academic Administration and Learning Organization Disciplines of School under the Secondary Educational Service Area Office 17)
วิทยานิพนธ์ พงษ์ศักดิ์ สวัสดีมงคล คณะครุศาสตร์
128 2556 การศึกษาปัจจัยและสาเหตุการออกกลางคัน ในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี (A Study of Factors and Causes Affecting Leaving Schools of Students According to Administrators’ Opinions under the Office of Chanthaburi Primary Educational Service Areas.)
วิทยานิพนธ์ นงลักษณ์ ดิสสร คณะครุศาสตร์
129 2556 ปัจจัยจูงใจที่ ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพของครูในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี (Motivational Factors Affecting Professional Teachers in Basic Education Schools of Chanthaburi Primary Educational Service Area Offices)
วิทยานิพนธ์ ศรัณยู ศิริเจริญธรรม คณะครุศาสตร์
130 2556 การออกแบบและทดสอบเครื่องย่อยขวดพลาสติกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการขยะภายในชุมชนเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี (Design Testing of Plastic Bottle Crusher to Improve Waste Management in the Community of Klung municipality, Chanthaburi)
วิทยานิพนธ์ ศราวุธ จันทร์กลาง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
131 2556 สภาพและปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 (A Study of Status and Problems of School Children Counseling under the Secondary Educational Service Area Office 18.)
วิทยานิพนธ์ ประนอม แก้วสวัสดิ. คณะครุศาสตร์
132 2556 การศึกษาปัญหาการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 (The Problems of the Administration of Early Childhood Schools under the Rayong Primary Education Service Area Office 1.)
วิทยานิพนธ์ ชัญชนันท์ พิพัฒน์สุขดํารง คณะครุศาสตร์
133 2556 การใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (Instruction of supplementary text book for development learning achievement and analytical thinking ability of mathayomsuksa III students)
วิทยานิพนธ์ สมาน วัฒนรังษี คณะครุศาสตร์
134 2556 รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดสวัสดิการสำหรับคนพิการที่นอกเหนือจากเบี้ยความพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี (Appropriate forms of welfare provision for the disabled beyond the disabled allowance of sub-district administration organization in Na Yai Am District Area, Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ กาญจนา อายุเจริญ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
135 2556 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการตลาดนัดของเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (Public satisfaction to flea market of makham muang mai Sub-district Municipality Chanthaburi Province )
ภาคนิพนธ์ กำจัด บุญโกย คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
136 2556 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด (The staff performance efficiency of employees in sunshine International Company Limited )
ภาคนิพนธ์ กิตติยา ฐิติคุณรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ
137 2556 ความคิดเห็นของผู้รับตรวจเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด (The opinions on working behaviors of internal auditing staff in Trat Provincial Health Department )
ภาคนิพนธ์ ขนิษฐา เจริญวงศ์ คณะวิทยาการจัดการ
138 2556 การจัดการความรู้ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอแหลม จังหวัดจันทบุรี (The knowledge management of Laemsinge distrtct Administration Organization in Chanthaburi Province )
ภาคนิพนธ์ จงลักษ เวชธรรมา คณะวิทยาการจัดการ
139 2556 ความต้องการและมาตรการของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (Public needs and measures in participation in Public service management of Khlong Na Rai Sub-district administration organization Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ จตุรงค์ พานิชชานุรักษ์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
140 2556 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการโอนย้ายของพนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี (Opinions and affecting factors towards job transfer of local government personnel staff in Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ เฉลิมเกียรติ พลอยพานิชเจริญ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์