ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

แสดงรายการวิทยานิพนธ์ทั้งหมด

แสดงรายการวิทยานิพนธ์
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขาวิทยานิพนธ์
81 2558 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าโสม อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด (Factors affecting people participation in local development plan for ASEAN Community preparation: A case study of Thasom Sub-district Administration Organization Khao Saming District Trat Province)
ภาคนิพนธ์ วันทนา ขาวคม คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
82 2558 รูปแบบสวัสดิการสังคมของเกษตรกรรายย่อยในเขตอําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (The forms of required social welfare services for small farmers in the Area of Muang District in Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ ศศิธร ไพบูลย์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
83 2558 บทบาทในการให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเคียน อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด (Role in economic infrastructure for public services of Wang Takhian Sub-district Administration Organization, Khao Saming District, Trat Province)
ภาคนิพนธ์ สมยศ สีจ๊ะแปง คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
84 2558 การสืบทอดอัตลักษณ์ของคนอีสานในชุมชนสะตอน อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (Isan identity reproduction of isan people in Saton Tambon Community, Soidao District, Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ สุทธิ กาบพิลา คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
85 2558 ผลกระทบและมาตรการแก้ไขเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ในเขตอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (The impact and resolution measure on immigration in Soi Dao District, Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ สุธี จันดา คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
86 2558 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างทุนเศรษฐกิจ ทุนสังคมและทุนการเมืองในกระบวนการเลือกตั้งท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก (Interaction of economic, social, and political capital in the local election process : A case study of one municipality in the eastern Thailand)
ภาคนิพนธ์ เสฎฐวุฒิ ป๊อกตัง คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
87 2558 การสร้างวิสัยทัศน์เมืองน่าอยู่และยุทธศาสตร์การพัฒนาของภาคประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปากน้ำประแส อําเภอแกลง จังหวัดระยอง (The creation for the healthy city vision and development strategy of public sector in Paknamprasae Tumbon Municipal Area, Klaeng District, Rayong Province)
ภาคนิพนธ์ อาทิตยา สุขประเสริฐ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
88 2558 ความขัดแย้งทางการเมืองของการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบลวังโตนด อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี (Impacts and solutions of the political conflicts in the local government election of Wang Ta Node Sub-district Administration Organization in Na Yai Am District in Chanthaburi)
ภาคนิพนธ์ อินทรีย์ ภิรมย์รื่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
89 2558 กําลังขวัญในการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกระแสการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาในเขตพื้นที่อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (Working morale and organization commitment of local government staff under the current of ASEAN community : A case study of Mueang Chanthaburi District, Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ อุไรวรรณ มุ้ยจีน คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
90 2558 ผลการจัดการเรียนรู้ด้กระบวนการสร้างความรู้ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (The effect of constructivist teaching model to analytical thinking ability of Prathomsuksa VI students)
วิทยานิพนธ์ สุกัญญา บัวสวัสดิ์ คณะครุศาสตร์
91 2558 การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าปลีกในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตราด (Change management of the retail business in the municipality mueang Trat)
วิทยานิพนธ์ สัมฤทธิ์ สกุลปกรณ์ คณะวิทยาการจัดการ
92 2557 ความสุขของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (Happiness of people in Chanthaburi municipality)
วิทยานิพนธ์ กิ่งทอง กิจจานนท์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
93 2557 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (The development of social network learning activities based on constructivist on the title logo language program for Mattayomsuksa III students)
วิทยานิพนธ์ ดวงนภา สิงหพันธุ์ คณะครุศาสตร์
94 2557 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการทำงานเป็นทีมตามความคิดของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (Relationship between transformational leadership and teamwork as teachers’ opinion in basic school under the office of Trat Primary Educational Service Area)
วิทยานิพนธ์ ธนัณฎา ประจงใจ คณะครุศาสตร์
95 2557 การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าผลผลิตข้าวสารสู่ตลาดผู้บริโภคแบบมีส่วนร่วมนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ กรณีศึกษา กลุ่มข้าวชาวนาตะปอนใหญ่ ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (Participatory development of a package to add value to commercial rice products : a case study of rice farmers in Tapon Yai, Tapon Sub-district, Khlung District, Chanthaburi Province)
วิทยานิพนธ์ เกสาวดี เชี่ยวชาญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
96 2557 การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (The development of programmed instruction in group of social education, religion and culture for Prathomsuksa 3 students)
วิทยานิพนธ์ ศรีเรือน ใกล้ชิด คณะครุศาสตร์
97 2557 รูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ในเขตภาคตะวันออก (A study of administrator’s decision making behavior’s models of Non-Formal and Informal education district centers in the eastern region)
วิทยานิพนธ์ วุฒิชัย ชมภู คณะครุศาสตร์
98 2557 พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จังหวัดจันทบุรี (Energy conservation behavior of Makham Sansern high school students, Chanthaburi province)
วิทยานิพนธ์ พระบัญชา พลประสิทธ์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
99 2557 การศึกษาสภาพการบริหารจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี (A study of the educational administration conditions for child development centers of the local government in Chanthaburi Province)
วิทยานิพนธ์ พรพรรณ อรุณเวช คณะนิติศาสตร์
100 2557 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี (Work performance satisfaction of teachers in child development centers under local administration organizations in Chanthaburi Province)
วิทยานิพนธ์ ละไพร โอวาททัศนีย์ คณะครุศาสตร์