ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

แสดงรายการวิทยานิพนธ์ทั้งหมด

แสดงรายการวิทยานิพนธ์
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขาวิทยานิพนธ์
61 2558 การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD และเทคนิค TAI ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (The comparision of ability in solving mathematical problems utilizing the cooperative learning techniques of STAD and TAII of mathayomsuksa 1 students )
วิทยานิพนธ์ มินตา ชนะสิทธิ์ คณะครุศาสตร์
62 2558 การพัฒนาเครื่องสีข้าวและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวสารของสมาชิกกลุ่มชาวนา ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (Development of a rice mill machine and a packaging design for farmer groups at Tapon Khlung District, Chanthaburi Province)
วิทยานิพนธ์ สมพล ผลมูล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
63 2558 วัฒนธรรมชองกับวิถีเกษตรกรรมพื้นบ้าน : กรณีศึกษาชุมชนชองในอําเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี (Chong culture and indigenous agricultural way : A case study of Chong community in Khao Khichakut Area, Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ กมลา ศรีเมือง คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
64 2558 การเมืองและความขัดแย้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก (Politics and conflicts of local administration : A case study of one municipality in the Eastern Region)
ภาคนิพนธ์ กัญญาณัฐ พานทอง คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
65 2558 ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองในช่วงการเมืองสองขั้วของประชาชนในเขตอําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (Factors affecting political information perception during bipolar politics to people in Makham District, Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ ชิดชนก เชื้อแก้ว คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
66 2558 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโขมง อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (Factors effecting decision making in election of Tambon Khamong Administrative Organization Chief Executive, Thamai District, Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ ฐิติมา อิ่มรัตน์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
67 2558 การรับรู้และความคาดหวังของประชาชนต่อบทบาทของกองทัพเรือ ในการพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่น : กรณีศึกษาฐานทัพเรือสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัด ชลบุรี (People is perception and expectation towards roles of Royal Thai Navy in local tourism development : A case study of Sattahip Naval Base Sattahip District, Chonburi Province.)
ภาคนิพนธ์ ณัฏฐวัฒน์ ไชยชาญกล้า คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
68 2558 ศักยภาพการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการปัญหาความมั่นคงชายแดนภายใต้ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ระหว่างไทย-กัมพูชา ในกระแสการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาจังหวัดตราด (Potential participation of local administration on security management at eastern border under non - traditional threat between Thailand and Cambodia : A case study of Trat Province)
ภาคนิพนธ์ ถาวร เมืองช้าง คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
69 2558 ชีวิตทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุในท้องถิ่น : ศึกษากรณีพื้นที่ตําบล วังโตนด อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี (Economic life of local elderly : A case study of Wang Ta Nod Sub-district Na Yai Arm District Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ ธัญญารัตน์ ฉายแสง คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
70 2558 ปัญหาและมาตรการในการพัฒนาองค์กรประชาสังคมท้องถิ่น : กรณีศึกษา กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ของจังหวัดตราด (Problems and measures in local civil society organization development : A case study of veracity saving group in Trat Province)
ภาคนิพนธ์ นัยนา เมฆวะทัต คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
71 2558 ผลกระทบของการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด (The impact of tourism on the community of Ko Chang Tai Sub-district, Ko Chang District, Trat Province)
ภาคนิพนธ์ เบญจวรรณ ตันเจริญ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
72 2558 การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในกิจการสวนยางพารา : กรณีศึกษาตําบลขุนซ่อง อําเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (Immigrant worker management in rubber plantation business : A case study of Khun Song Sub-district Kaeng Hang Maeo District, Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ ประดิษฐ สงวนทรัพย์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
73 2558 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอแกลง จังหวัดระยอง (Factors affecting efficiency in taxation of local administration : A comparative study of Sub-district Administration Organizations in Kleang District, Rayong Province)
ภาคนิพนธ์ ประพาฬ วงศ์สุบิน คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
74 2558 ระบบและกระบวนการให้บริการทะเบียนราษฎรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (Systems and processes of civil registration services in local administration : A case study of Ko Khwang Suddistrict Municipality Muang District Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ ประยุทธ จันทร์พิทักษ์กุล คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
75 2558 บทบาทนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในทัศนะประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตําบลวังใหม่ อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี (Roles of Chief Executive of the Sub-district Administration Organization to prepare to ASEAN economic community in voters opinion Wang Mai Sub-district, Na Yai Am District, Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ พัชรียา พลมีเดช คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
76 2558 ทุนทางสังคมในการจัดการสถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ตําบลชําราก อําเภอเมือง จังหวัดตราด (The social capital in community financial institution management of Nong Yang Village Funds, Moo. 5, Cham Rak Sub-district, Mueang District, Trat Province)
ภาคนิพนธ์ พีรณัฏฐ์ สิงหพันธ์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
77 2558 ประสิทธิผลในการดําเนินงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนของเทศบาล : กรณีศึกษาเทศบาลตําบลเขาสมิง อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด (Operating effectiveness based on mandatory delegated functions of municipality : A case study of Khao Saming Sub-district Municipality Khao Saming District, Trat Province)
ภาคนิพนธ์ มนูญ สมุทรชีวะ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
78 2558 บทบาทของสภาองค์กรชุมชนตําบลกับการพัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่น : กรณีศึกษาในพื้นที่ตําบลสะตอน อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (Roles of Tambon community organization councils and local democratization : A case study of Tambon Saton, Soi Dao District, Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ รัตนา ปัชฌาชัย คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
79 2558 การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการวางแผนชุมชนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลตําบลแสนตุ้ง อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด (People is participation in local community planning process : A case study of Saen Tung Sub-district Municipality, Khao Saming District, Trat Province)
ภาคนิพนธ์ วนิดา วัชนุชา คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
80 2558 ปัญหาและการจัดการความขัดแย้งระหว่างนักการเมืองกับข้าราชการประจําในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบล หนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (Problems and conflict management in Sub-district Administration Organization between politicians and government officers : A case study of Nong Bua Sub-district Administration Organization, Mueang District, Chanthaburi Province.)
ภาคนิพนธ์ วรวิช กอบกิจวัฒนา คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์