ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

แสดงรายการวิทยานิพนธ์ทั้งหมด

แสดงรายการวิทยานิพนธ์
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขาวิทยานิพนธ์
221 2555 ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (The conciliators job efficiency in the Chanthaburi Provincial Court)
ภาคนิพนธ์ อิงครัตน์ ศรีไพโรจน์ คณะวิทยาการจัดการ
222 2555 การศึกษาปัญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (A study of internal supervision problems according to administrators and teachers ’Opinions in schools under the Office of Trat Primary Educational Service Area)
วิทยานิพนธ์ วิภา อยู่คง คณะครุศาสตร์
223 2555 การบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี (Total quality management affecting effectiveness of school under the Chanthaburi Primary Educational Service Area Office)
วิทยานิพนธ์ อลิษา สุคุณพันธ์ คณะครุศาสตร์
224 2555 ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของบุคลากรสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรีและหน่วยงานในสังกัด (The self-directed learning readiness of personnel staff in the Office of Agricultural Research and Development Region 6 in Chanthaburi)
ภาคนิพนธ์ กชกร จอมขันเงิน คณะวิทยาการจัดการ