ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

แสดงรายการวิทยานิพนธ์ทั้งหมด

แสดงรายการวิทยานิพนธ์
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขาวิทยานิพนธ์
201 2555 การศึกษาการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนในสถานศึกษา จังหวัดระยอง (The study of basic moral development for students in school at Rayong Province)
วิทยานิพนธ์ นิภาวัลย์ ศิลป์ชัยกิจ คณะครุศาสตร์
202 2555 ทัศนะของข้าราชการครูที่มีต่อการปฏิรูปการศึกษาตามยุทธศาสตร์ด้านหลักสูตรการเรียนการสอนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 (Viewpoint of teachers towards learning reformation according to strategy on teaching and learning course of basic education of Educational Service Area Office 2)
วิทยานิพนธ์ บุษบา เหมะวิศัลย์ คณะครุศาสตร์
203 2555 การปฏิบัติตนตามหลักธรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง : ศึกษากรณีชุมชนตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (The behavioral practice to the moral principles in the self-sufficiency economy philosophy : the case study of Ta Kean Thong District, Amphoe Khao Kitchakut, Chanthaburi)
วิทยานิพนธ์ พระฉัฏฐ์พูนชัย อคฺคปญฺโญ (ฉัตรทอง) คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
204 2555 การปฏิบัติธรรมตามหลักศีลห้าของผู้นำครัวเรือนในชุมชนตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (The five precepts practiced by Takienthong community’s household leaders in Khao Khitchakoot District of Chanthaburi)
วิทยานิพนธ์ พระชัยพิพัฒน์ โชติโก (แสนทะวงษ์) คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
205 2555 ความมั่นคงในชีวิตของสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ตำบลสีพยา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (The life security of sadja saving group members in Siphaya Sub-District Thamai District Chantaburi)
วิทยานิพนธ์ พระชัยวัฒน์ อคฺคธมฺโม (คณาภิบาล) คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
206 2555 การปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขาของผู้นำครัวเรือนบ้านหนองอ้อ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (Implementation of buddhist threeford training perfomed by household leaders at Ban Nongor, Makham District, Chanthaburi Province)
วิทยานิพนธ์ พระทัชชกร อุชุโก (ครองศักดิ์) คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
207 2555 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อพุทธวิธีการสอนแบบไตรสิกขาในโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี (Satisfaction of students in grade six toward buddhist threefold training in Anuban Chanthaburi School)
วิทยานิพนธ์ พระธีระ จิตฺตโสภโณ (ขาวแจ้ง) คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
208 2555 การปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ของโรงเรียน บ้านแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (Implementation of desirable characteristics performed by students in the second class-range at Ban kaew School, Muang, Chanthaburi)
วิทยานิพนธ์ พระมหาอดิศักดิ์ เตชปญฺโญ (โจมรัมย์) คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
209 2555 คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศ (The work life quality of nurses in Bhumibol Adulyadej Hospital under the directorate of medical services, Royal Thai Air Force)
ภาคนิพนธ์ จิรวดี ตั้งมั่น คณะวิทยาการจัดการ
210 2555 การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการสหกรณ์ยางพาราตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราด (Management method for para rubber Co-Operative group in Huangnamkhaw Sub - District, Muang District, Trat Province)
ภาคนิพนธ์ จุฬารัตน์ บุษบงษ์ คณะวิทยาการจัดการ
211 2555 การจัดการความรู้ของบุคลากรเทศบาลตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด (Knowledge management of personnel staff in Santung District Municipality in Khaosaming District of Trat)
ภาคนิพนธ์ ชนิษา ศักดิ์แพทย์ คณะวิทยาการจัดการ
212 2555 การนำระบบสารสนเทศมาใช้จัดการด้านบัญชีของกองทุนหมู่บ้านภายใน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (The use of information technology system in accounting management of village fund in Thamai District Chanthaburi )
ภาคนิพนธ์ ยุทธนา ศรีเปรื่อง คณะวิทยาการจัดการ
213 2555 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด (Factors affecting people’s involvement in administration of Namchieo Subdistrict Municipality, Laemngop District, Trat Province)
ภาคนิพนธ์ รัชดาภรณ์ ประถมวงษ์ คณะวิทยาการจัดการ
214 2555 คุณภาพการให้บริการงานจัดเก็บภาษีของกองคลัง เทศบาลตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด (The quality of tax collection service of finance division in Khao Sa Ming Municipality in Trat )
ภาคนิพนธ์ วารี โทนหงสา คณะวิทยาการจัดการ
215 2555 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (Opinzons concern the core competencies university employers (support line) of the persinent Office of the Rambhai Barni Rajabhat Univesity)
ภาคนิพนธ์ สมฤทัย อยู่รอต คณะวิทยาการจัดการ
216 2555 การพัฒนาเครื่องฉีดพ่นสารเคมีแบบผสมกับอากาศติดตั้งกับจักรยานยนต์พ่วงข้าง (Development of air blast sprayer install with side car)
วิทยานิพนธ์ พีระ บุนนาค คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
217 2555 สภาพปัญหาการบริหารงานของเทศบาลตำบลในเขตอำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด (The condition of administrative problems of local government in Trat prefecture Area of Trat Province )
ภาคนิพนธ์ สุคนธ์ ตรากูล คณะวิทยาการจัดการ
218 2555 ศึกษาศาสตร์โหงวเฮ้งเพื่อการประยุกต์ใช้ในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในองค์การธุรกิจขนาดย่อม จังหวัดตราด (The application of chinese astrology in the recruitment process of the SME business organizations in Trat Province)
ภาคนิพนธ์ สุภลัคน์ วงศ์ไพศาลลักษณ์ คณะวิทยาการจัดการ
219 2555 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในชุมชนชายฝั่งทะเล ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (Participation of people for coastal erosion protection in Kohperd, Lamsing, Chanthaburi Community)
วิทยานิพนธ์ รุจาพร ไชยพงษ์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
220 2555 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ รายวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้การจัดการ เรียนรู้แบบ โครงงานเป็นฐาน สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (The development of creative thinking in computer subject the learning areas of occupations and technology using project - based learning for pratomsuksa five students)
วิทยานิพนธ์ เรวดี รัตนวิจิตร คณะครุศาสตร์