ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

แสดงรายการวิทยานิพนธ์ทั้งหมด

แสดงรายการวิทยานิพนธ์
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขาวิทยานิพนธ์
201 2556 ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการคิดวิเคราะห์วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (The Effects of The STAD Cooperative Learning Technique towards Learning Achievement and Critical Thinking Skills in Mathematics of Pratomsuksa 6 Students.)
วิทยานิพนธ์ วัลยา บุญอากาศ คณะครุศาสตร์
202 2556 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 ในจังหวัดตราด (The Development of Electronic Book on Information Technology and Communication Subject for Mathayomsuksa I Students, Secondary School under the Secondary Educational Service Area Office 17 in Trat Province.)
วิทยานิพนธ์ อรสา พานิชเจริญผล คณะครุศาสตร์
203 2556 การศึกษาสภาพการนิเทศงานวิชาการในสถานศึกษาตามความคิดเห็น ของผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง (A Study of the Academic Supervision in School by the Opinion of the Supervisors and the Supervision under the Office of Rayong Primary Educational Service Area)
วิทยานิพนธ์ อวัสดา อารอบ คณะครุศาสตร์
204 2556 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา กับพฤติกรรมการสอนของครูสังกัดเทศบาลในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด (A Study of the Relation between Internal Supervision Process with Teaching Behaviors of Teachers under the Municipalities in Rayong Chanthaburi and Trat Provinces)
วิทยานิพนธ์ สุจิตรา แซ่จิว คณะครุศาสตร์
205 2556 การศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (A Study of School Administrators and Teachers’ Opinions under the Office of Trat Primary Educational Service Areatoward the Administrators’skill)
วิทยานิพนธ์ เสาวภา พรเสนาะ คณะครุศาสตร์
206 2556 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา กับการบริหารวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง (A Study of the Relationship between Managerial skills of School Administrators and Academic Administration of School under the Office of Rayong Primary Educational Service Area)
วิทยานิพนธ์ คาวี เจริญจิตต์ คณะครุศาสตร์
207 2556 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (A Study of the Realationship between School Administrators Leadership and Teachers Job Satisfaction under the Secondary Educational Services Area Office 7)
วิทยานิพนธ์ ปราณี เข็มทอง คณะครุศาสตร์
208 2556 การจัดการพลังงานไฟฟ้าในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี (Electrical Energy Management in Faculty of Industrial Technology and Gemological Sciences, Rambhai Barni Rajabhat University)
วิทยานิพนธ์ กฤษณะ จันทสิทธิ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
209 2556 การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวเกรียบหอยนางรมดิบแห้ง กลุ่มหอยนางรมครบวงจรคุ้งกระเบน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (Development of production process of dried raw oyster cracker on oyster cycle Kung Krabaen Grouq, Kung Krabaen Bay Royal Development Study Center, Tha Mai, Chanthaburi Province)
วิทยานิพนธ์ ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
210 2556 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการลาออกจากงานของพนักงานกลุ่มบริษัทประชากิจ (Factors affectings the decision of employee to resign from Prachakij Group)
วิทยานิพนธ์ วรกิจ สารสนิท คณะวิทยาการจัดการ
211 2556 การสํารวจความตองการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด (Requirement survey of academic services of Faculty of Industrial Technology and Gemological Sciences, Rambhai Barni Rajabhat University in Chanthaburi, Rayong and Trat)
วิทยานิพนธ์ ฐิติ หมอรักษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
212 2556 ระดับพฤติกรรมจริยธรรมของยุวชนผู้ได้รับการฝึกอบรบจากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (Teenagers ethical behavior levels in the training courses at sunday Buddhist school in Wat Mai, Chanthaburi)
วิทยานิพนธ์ พระมหาพรอุทิศ ภูริปญฺโญ (คำเหลือ) คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
213 2556 การศึกษาสภาพการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี (A study of resource mobilization for educational administration in basic schools under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office)
วิทยานิพนธ์ สังเวียน มาลาทอง คณะครุศาสตร์
214 2556 การศึกษาสภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี (A study of the condition of internal education quality assurance of schools under Chanthaburi primary educational service area office)
วิทยานิพนธ์ ภาณพ แจ้งพลอย คณะครุศาสตร์
215 2556 บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในทัศนะของประชาชนในเขตอําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (Buddhist priests roles in community development in the viewpoint of community leaders fro Makham District in Chanthaburi)
วิทยานิพนธ์ พระมหากิตติ สุจิตฺโต (สร้อยมาลา) คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
216 2555 การศึกษาสภาพการจัดการเรียนร่วมระดับปฐมวัยของโรงเรียนในจังหวัดระยอง (A Study of mainstreamed education for early childhood students in Rayong Province)
วิทยานิพนธ์ เกศินี สัจจสุขวัฒนา คณะครุศาสตร์
217 2555 การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจวรรณกรรมไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนอ่านด้วยกระบวนการสอนอ่านแบบปฏิบัติการกับวิธีการสอนอ่านแบบปกติ (A comparison between using reading workshop instruction process and normal instruction on Thai literature reading comprehension ability of students in Mathayom Suksa 4)
วิทยานิพนธ์ ชณัฐา สุโข คณะครุศาสตร์
218 2555 การจัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา โดยใช้หนังสือประกอบการเรียน เรื่อง มาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (The instruction base on concentrated language encounters by using textbook on Thai Spelling system for Prathomsuksa II Students)
วิทยานิพนธ์ ฐิติวรรณ วัฒนรังษี คณะครุศาสตร์
219 2555 การเข้าถึงสิทธิในทัศนะของคนพิการทางการเคลื่อนไหวในอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (A access right of people with disabilities in Muang District Chanthaburi)
วิทยานิพนธ์ ณิชาภา กิตตินานันท์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
220 2555 การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวทางการบริหารสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 (A study of academic administration affairs with juristic school managing approach of schools under the Office of Rayong Primary Educational Service Area 1)
วิทยานิพนธ์ ทิพยาภรณ์ เตียวเจริญ คณะครุศาสตร์