ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

แสดงรายการวิทยานิพนธ์ทั้งหมด

แสดงรายการวิทยานิพนธ์
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขาวิทยานิพนธ์
181 2556 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (Students Opinions towards the Activity Participation in Rambhai Barni Rajabhat University)
ภาคนิพนธ์ ศุภลักษณ์ ร่วมจิตร คณะวิทยาการจัดการ
182 2556 ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของกำลังพลชั้นประทวน พลทหาร และอาสาสมัครในพื้นที่ปฏิบัติงานของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี และตราด (The Morale of the Working Soldiers in the Royal Thai Marines Task Force of Chanthaburi and Trat Province)
ภาคนิพนธ์ สมบัติ ปัญญาจิรพงศ์ คณะวิทยาการจัดการ
183 2556 ประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเมืองตราด (Efficiency in Service Operation of Excise Service Office Trat Area)
ภาคนิพนธ์ สมหญิง เปี่ยมฤทัย คณะวิทยาการจัดการ
184 2556 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินนโยบายการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (Public Participation in Good Governance Policy Making of Saton Sub-district Administrative Organization Soi Dao District Chanthaburi Province.)
ภาคนิพนธ์ สุชิน รุดดิษฐ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
185 2556 ผลกระทบและการจัดการขยะในทัศนะของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด (Impacts and People is Attitudes towards Solid Waste Management of Koh Chang Sub-district Municipality in Koh Chang District Trat Province. )
ภาคนิพนธ์ สุภาภรณ์ บุญทากลาง คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
186 2556 การประเมินผลโครงการบูรณาการขยายผลต้นแบบสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี โดยพลังเบญจภาคี จังหวัดจันทบุรี (Evaluation of the Prototype Integrative Project of Healthcare Promotion Operated by Benjaphakhee Partnership in Chanthaburi Province.)
ภาคนิพนธ์ สุริวงษ์ รัตนชูศรี คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
187 2556 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเกาะกูด จังหวัดตราด (Factors Affecting the Tourists’ Decision towards Kood Island’s Tourism in Trat Province.)
ภาคนิพนธ์ หนึ่งฤทัย ศิลาอาศน์ คณะวิทยาการจัดการ
188 2556 เศรษฐศาสตร์การเมืองของความขัดแย้งในการบริหารจัดการกีฬาฟุตบอลอาชีพท้องถิ่นในภาคตะวันออก : กรณีศึกษา สโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี (Political economy in the conflict of professional football league management in the eastern region : Case study of the chanthaburi football club)
ภาคนิพนธ์ ทวี ปิยะโอสถสรรค์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
189 2556 การยอมรับแนวคิดเกษตรอินทรีย์ในทัศนะของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่การปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (Crofters acceptance of organic farming in the area of Khom Bang Sub-district Administration Organization Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ ทองพูน กองจินดา คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
190 2556 ความต้องการของประชาชนที่มีต่อการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (Public needs for infrastructure service of Thab Chang Sub-district Municipality in Soidow District Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ นริทธิ์ สุขอำไพจิตร คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
191 2556 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (Public participation in good local management system of Khlong Na Rai Sub-district administration organization Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ บันเทิง ผลอำพันธุ์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
192 2556 องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนวดแผนไทยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี (Local Wisdom Knowledge of Thai Massage in Chanthaburi Province.)
วิทยานิพนธ์ ภาวิณี เปรื่องปราชญ์ คณะวิทยาการจัดการ
193 2556 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของประชาชนเขตเทศบาลเมืองตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด (Factors affecting voters Decision making in mayor election in Trat Town Municipality Area, Muang District, Trat Province )
ภาคนิพนธ์ บุญญฤทธิ์ โชคอุดมพร คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
194 2556 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษากรณีเทศบาลตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (Public participation in local development : case study of The Luang Sub-district Municipality in Makham District Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ ประเดิม แพทย์รังษี คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
195 2556 มาตรการในการจัดการขยะในทัศนะของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี (Public attitudes tow ards measures of solid waste management in Kra Jae Sub-district Administration Organization Na Yat Am district Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ ปริญญา นกสุนทร คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
196 2556 ปัจจัยที่มีผลต่อการนำนโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองมาปฏิบัติในจังหวัดจันทบุรี : กรณีศึกษาสภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดจันทบุรี (Affecting factors towards the use of self - management local development policy in Chanthaburi province )
ภาคนิพนธ์ ปัญญวัฒน์ กระทุ่มเขต คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
197 2556 คุณภาพการให้บริการงานจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (The service quality of tax collection in Khlung District Administration Organization in Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ ผุสดี แสนเสนาะ คณะวิทยาการจัดการ
198 2556 ผลกระทบของการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสนามไชยที่มีต่อการบริการสุขภาพของประชาชนในเขตตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ( Impacts of sanam chai health promoting hospital management to healthcare service of people in Sanam Chai Sub-district Na Yai Am District Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ พงศกร ปาณัณณพ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
199 2556 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะพลาสติกออกจากขยะชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเพ จังหวัดระยอง (Affecting factors towards public participation in plastic scrap separation of Ban Phe Sub-district Municipality Rayong Province)
ภาคนิพนธ์ พงษ์ปกรณ์ สิงหเขตวิทยบุญ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
200 2556 เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : กรณีศึกษาชุมชนริมน้ำจันทบูร (Creating economic for developing ecotourism : case study of the Chanthaburi Riverside Village)
ภาคนิพนธ์ พลอยบุศรา วิเศษภูติ คณะวิทยาการจัดการ